หมายเลข ID หัวข้อ : 00194168 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

ไฟ LED บนตัวลำโพง ซับวูฟเฟอร์ หรือลำโพงให้เสียง บางครั้งมีการกระพริบ.

  ให้ลองตามต่อไปนี้.

  • ขยับลำโพงซับวูฟเฟอร์ให้เข้าใกล้กับตัวเครื่องหลักของตัวโฮมเธียเตอร์นั้น.
  • ถ้าเป็นไปได้, ให้วางลำโพงซับวูฟเฟอร์ ไว้ในที่ไม่ถูกปิดกั้นโดยตรงจากเฟอร์นิเจอร์ใด ๆ กำแพง หรือ สิ่งกีดขวางที่เป็นโลหะ.
  • ขยับตัว แอคเซสพอยต์สาย (เราท์เตอร์ไร้สาย) ของท่านให้ห่างจากตัวเครื่องหลัก ลำโพงซับวูฟเฟอร์ หรือ ลำโพงให้เสียง มากกว่า 1 ม.
  • ถ้าหากตัวแอคเซสพอยต์ไร้สาย (เราท์เตอร์ไร้สาย) ที่ท่านใช้อยู่ สามารถสลับได้ระหว่างย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz, ให้ลองเปลี่ยนความถี่ของแอคเซสพอยต์ไร้สายนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน.
   • สำหรับ HT-ST9/ST5/NT3/RT5/ST5000/MT500
    ให้ลองเปลี่ยนเราท์เตอร์ไร้สายไปเป็นย่านความถี่ 2.4 GHz
   • สำหรับ HT-CT780/CT380/NT5/CT790/CT390/CT800/MT300/CT290/CT291
    ให้ลองเปลี่ยนเราท์เตอร์ไร้สายไปเป็นย่านความถี่5 GHz
  • เมื่อใช้แอคเซสพอยต์ไร้สาย (เราท์เตอร์ไร้สาย) ที่สามารถคงค่าช่องสัญญาณได้ ให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่าช่องสัญญาณของเราท์เตอร์นั้นไปเป็นย่านความถี่ที่แสดงไว้ข้างต้น และตรวจเช็คดูว่า ปัญหาดีขึ้นหรือไม่. ถ้าหากปัญหาดีขึ้น ให้คงค่าไว้ที่ช่องสัญญาณนั้น.

  หมายเหตุ:

  • สำหรับวิธีการเปลี่ยนช่องสัญญาณวิทยุ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของเราท์เตอร์นั้น.
  • ถ้าหากขั้นตอนการตั้งค่าของเราท์เตอร์ไม่ชัดเจน
   ขอแนะนำให้ทำการปิดเพาเวอร์ของเราท์เตอร์นั้นลงไป. เราท์เตอร์นั้นอาจจะมีการเลือกช่องสัญญาณอื่นให้โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดขึ้นมาใหม่.