หมายเลข ID หัวข้อ : 00194276 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

Android TV™ ไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์

  ถ้าหากมีปัญหาด้านล่างเกิดขึ้นหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้ลองทำตามขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้อง

  หมายเหตุ: ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ถึงแม้ว่า จะลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่างแล้ว ให้กลับไปที่หน้าลิงก์ที่นำท่านมายังหน้านี้ และตรวจเช็คดูรายการอื่น ๆ


  • ปุ่ม HOME บนตัว รีโมทคอนโทรลไม่ทำงานหรือหน้าจอ Home ไม่แสดงขึ้นมา
   ดำเนินการ Clear cache ใน System software update

   1. กดที่ปุ่ม HELP บนตัว รีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ Help Guide ใน How to use your TV
   3. เลือกที่ Settings
   4. เลือกที่ Configuring the TV
   5. เลือกที่ TV
   6. เลือกที่  Settings
   7. เลือกที่ Apps
   8. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ See all appsShow system appsSystem software update (Android™ 9)
    • เลือกที่ System software update ในกลุ่มของ System app (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
   9. เลือกที่ Clear cache
   10. เลือกที่ OK
  • เสียงมีการตัดหายเป็นประจำ
   ให้ตรวจเช็คดูการตั้งค่าโหมดรีเซ็ตภาพและเปลี่ยนให้เป็น Off ถ้าหากเป็นOn

   1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ Device PreferencesRetail mode settings Picture reset mode — Off (Android 9)
    • เลือกที่ Retail mode settings — Picture reset mode — Off (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
  • ทีวีเข้าสู่โหมดสาธิต
   ให้ตรวจเช็คดูการตั้งค่าของโหมดสาธิต และเปลี่ยนให้เป็น Off ถ้าหากเป็น On
   เพื่อตรวจเช็คและกำหนดการตั้งค่านี้ ให้อ้างอิงกับ วิธีการปิด หรือออกจากโหมด DEMO ในทีวีนี้ (Android TV / WxxxB ซีรีส์/ XxxxB ซีรีส์)
    
  • ผังรายการไม่มีแสดงออกมาหรือเป็นของเก่า / ไม่สามารถทำการบันทึกได้
   ให้ตรวจเช็คการตั้งค่าการได้มาของเวลา (time acquisition) และเปลี่ยนให้เป็น On หรือ ใช้เวลาของเครือข่าย ถ้าหากเป็น Off
   1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME
   2. เลือกที่  การตั้งค่า
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ Device Preferences — Date & TimeAutomatic date & time (Android 9)
    • เลือกที่ Date & TimeAutomatic date & time (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
   4. เลือกที่ On หรือตั้งให้เป็น Use network time
    หมายเหตุ: ถ้าหากท่านตั้งไว้เป็น On ให้ตั้งค่า Time synchronization ไปที่ Use network-provided time
     
  • เรื่องที่บันทึกไว้หายไปจากรายการเรื่อง
   ให้ตรวจเช็คการตั้งค่าการแสดงของรายการเรื่อง
    
   1. กดที่ปุ่ม TITLE LIST หรือ REC LIST บนตัว รีโมทคอนโทรล
    ถ้าหากตัว รีโมทคอนโทรลไม่มีปุ่ม TITLE LIST/REC LIST ให้กดที่ปุ่ม HOME และเลือกที่ Title list
   2. เลือกที่ Filter
    ถ้าหาก Filter ไม่แสดงออกมา ให้กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัว รีโมทคอนโทรลและเลือกที่ Filter
    รูปภาพประกอบ
   3. ถ้าหาก Non-playback หรือ Played ปิดอยู่ (ไม่มีเครื่องหมายเลือก) ให้กดที่ปุ่ม Enter รูปภาพประกอบ  เพื่อทำการเปิด (แสดงเครื่องหมายเลือกไว้)
    รูปภาพประกอบ
   4. ตรวจเช็คดูว่าชื่อเรื่องมีแสดงขึ้นมาใน Title Listหรือไม่ 
    หมายเหตุ: ต้องมั่นใจว่า ได้มีการเลือกไว้เป็น ALL สำหรับประเภท (genre) จากเมนูของหน้าจอทางด้านซ้ายเมื่อทำการตรวจเช็ค
    รูปภาพประกอบ