หมายเลข ID หัวข้อ : 00176348 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/01/2019

หน้าจอสว่างขึ้นหรือมืดลง ในทันที.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:

ถ้าหาก ตัวเซ็นเซอร์แสง (Light sensor) มีการตั้งไว้ที่ On, ความสว่างของหน้าจอทีวี จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับความสว่างแวดล้อม.

วิธีการเข้าไปตั้งค่าตัวเซ็นเซอร์แสง:

  1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมท.
  2. เลือกที่ Picture.
  3. เลือกที่ Light sensor.

หมายเหตุ: ตัวเซ็นเซอร์แสง (Light sensor) จะอยู่ที่บริเวณตรงกลางของส่วนล่างของหน้าจอทีวี.

ถ้าหากมีรูปภาพแสดงบนหน้าจอทีวีที่อาจจะเกิด ภาพตกค้าง (image retention) ได้ง่าย, ฟังก์ชันนี้จะค่อย ๆ ลดความสว่างของหน้าจอเพื่อป้องกันทีวีจากการเกิดภาพตกค้างบนหน้าจอ. ถ้าหากท่านเปลี่ยนหน้าจอหรือดำเนินการอื่นที่ลดความเสี่ยงของการเกิดภาพตกค้าง ความสว่างจะกลับมาเป็นปกติ.
ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงของความสว่างนี้ให้ความรู้สึกที่ไม่สะดวกสบาย ให้ลดการตั้งค่าใน Peak Luminance. จะเป็นการลดการเปลี่ยนแปลงความสว่างลงได้.

  1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมท.
  2. เลือกไปที่ Picture.
  3. เลือกที่ Advanced settings.
  4. เลือกที่ Brightness.
  5. เลือกที่ Peak Luminance และตั้งไปที่ Medium หรือ Low.

หมายเหตุ: ด้วยหน้าจอต่าง ๆ เช่น หน้าจอ HOME และหน้าแรกของหน้าจอแอป ที่มีภาพนิ่งที่สว่างมาก ฟังก์ชันนี้จะทำงานได้บ่อยขึ้นเป็นพิเศษ.