หมายเลข ID หัวข้อ : 00167515 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/03/2019

ไม่มีเสียงออกมาจากทีวีและเครื่องเล่น BD แม้ว่า ทีวีและตัวเครื่องจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันทางสาย HDMI

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สาย HDMI เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต HDMI บนทีวีที่สามารถทำงานร่วมกัน ฟังก์ชั่น Audio Return Channel (ARC) ได้.
  • เชื่อมต่อสาย HDMI ให้แน่นหนากับพอร์ตต่าง ๆ นั้น.
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการตั้งค่า HDMI Consumer Electronic Control ของทีวีไว้เป็น on.
  • เปลี่ยนการตั้งค่าของ audio output ของทีวีไปเป็น Pulse Code Modulation.
  • ถ้าหากตัวแสดงสถานะ HDMI บนตัวเครื่องมีการกระพริบ, ให้เปิดทีวีขึ้นมา จากนั้น ให้ถอดสาย HDMI ออกและทำการเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่.
  • ตั้งค่า audio output ของทีวีและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องเล่น BD ที่เชื่อมต่อกับทีวีให้เป็น Pulse Code Modulation (PCM).

    หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการตั้งค่าของทีวี หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับทีวี, ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ.