หมายเลข ID หัวข้อ : 00206525 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/01/2019

ไม่มีเสียงจาก Home theater, Amplifier หรือ AV receiver. (X9350D/X94xxC/X93xxC ซีรีส์)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อให้มีเสียงของทีวีออกที่อุปกรณ์ออดิโอด้วยขั้วต่อแจ็ค Optical Digital Audio Out หรือขั้วต่อแจ็ค HDMI ARC,ให้ตั้ง ClearAudio+ และ Sound Restoration (DSEE) ไปที่ Off ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้.

หมายเหตุ:

 • X9350D/X94xxC/X93xxC ซีรีส์ รองรับ High-Resolution Audio ได้แต่ไม่ให้สัญญาณ High-Resolution Audio ออกมาที่ขั้วต่อแจ็ค Optical Digital Audio Out หรือขั้วต่อแจ็ค HDMI ARC.
 • เสียง High-Resolution จะออกมาเฉพาะที่ลำโพงในตัวของ Android TV.

 • ตั้งให้ ClearAudio+ ไปที่ Off
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Sound ในหมวดของ TV.
  4. เลือกที่ Sound.
  5. เลือกที่ ClearAudio+.
  6. เลือกที่ Off.

 • ตั้ง Hi-Res Up-Scaling (DSEE HX) ไปที่ Off
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Sound ในหมวดของ TV.
  4. เลือกที่ Sound.
  5. เลือกที่ Hi-Res Up-Scaling (DSEE HX).
  6. เลือกที่ Off.