หมายเลข ID หัวข้อ : 00201194 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2020

มีนอยส์รบกวนในฉากที่มีการเคลื่อนที่รวดเร็ว เมื่อมีการสลับระหว่างฉาก หรือที่ขอบจอในฉากที่มีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว

  Motionflow จะสร้างภาพแทรกเข้ามาเพื่อทำให้ภาพมีความราบรื่นขึ้น สิ่งนี้อาจจะทำให้เกิดนอยส์รบกวนปรากฏขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้ได้

  • การสลับระหว่างฉาก หรือฉากที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว
  • บนขอบของหน้าจอในฉากที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

  ถ้าหากมีนอยส์รบกวน ให้เปลี่ยน การตั้งค่า Motionflow ตามขั้นตอนด้านล่างนี้
  หมายเหตุ: หน้าจออาจจะแตกต่างกันไปตาม รุ่นหรือเวอร์ชันของ OS ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่  ภาพและเสียง (Display & Sound) — ภาพ (Picture) — การเคลื่อนไหว (Motion) — Motionflow
   • เลือกที่ ภาพและเสียง (Display & Sound) หรือ หน้าจอ (Display)ภาพ (Picture) — การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings) — การเคลื่อนไหว (Motion) — Motionflow
   • หรือ เลือกที่ ภาพและหน้าจอ (Picture & Display)การปรับภาพ (Picture adjustments) — การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings) — การเคลื่อนไหว (Motion) — Motionflow
  4. วิดีโอที่ท่านเล่นจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ เลือกโหมดที่แตกต่างออกไปที่ลดนอยส์รบกวนลงไปในระหว่างการรับชมบนหน้าจอ 
   ถ้าการตั้งค่าอันอื่นไม่ช่วยแก้ปัญหานอยส์รบกวนนี้ ให้เลือกที่โหมด Custom และปรับ Smoothness ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
  5. เลือกที่ ปรับแต่งเอง (Custom)
  6. เลือกที่ ความราบรื่น (Smoothness) และเปลี่ยนระดับโดยการกดที่ปุ่ม ซ้าย หรือ ขวา

   หมายเหตุ: ถ้าหากนอยส์ไม่ลดลง ให้ตั้ง Motionflow
   ไปที่ ปิด (Off)