หมายเลข ID หัวข้อ : 00153023 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/08/2019

Bluetooth ไม่เชื่อมต่อให้โดยอัตโนมัติ.

  สำคัญ: ปิดอุปกรณ์ Bluetooth เพื่อหลีกหลี่ยงการรบกวนของการเชื่อมต่อ.

  ให้ตรวจสอบการปรับตั้งดังต่อไปนี้.

  • มีการตั้งค่าโหมด Bluetooth ไว้หรือไม่?
   1. เลือกที่ Setup.
   2. เลือกที่ Bluetooth Settings.
   3. เลือกที่ Bluetooth Mode.
  • อุปกรณ์ Bluetooth นั้นได้ทำการลงทะเบียนในเครื่องเล่นไว้หรือไม่?
   1. เลือกที่ Setup.
   2. เลือกที่ Bluetooth Settings.
   3. ตรวจสอบคอนเทนท์ของ Device List.