หมายเลข ID หัวข้อ : 00153023 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/03/2017

Bluetooth ไม่เชื่อมต่อให้โดยอัตโนมัติ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: ปิดอุปกรณ์ Bluetooth เพื่อหลีกหลี่ยงการรบกวนของการเชื่อมต่อ.

ให้ตรวจสอบการปรับตั้งดังต่อไปนี้.

 • มีการตั้งค่าโหมด Bluetooth ไว้หรือไม่?
  1. เลือกที่ Setup.
  2. เลือกที่ Bluetooth Settings.
  3. เลือกที่ Bluetooth Mode.
 • อุปกรณ์ Bluetooth นั้นได้ทำการลงทะเบียนในเครื่องเล่นไว้หรือไม่?
  1. เลือกที่ Setup.
  2. เลือกที่ Bluetooth Settings.
  3. ตรวจสอบคอนเทนท์ของ Device List.