หมายเลข ID หัวข้อ : 00156562 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/09/2016

ระบบนี้มีฟังก์ชั่นที่จะเพิ่มเสียงเบสหรือเสียงสูงให้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ระบบนี้ไม่มีฟังก์ชั่นที่จะเพิ่มคุณภาพของเสียงให้.
กรุณาทำการปรับคุณภาพของเสียงจากอุปกรณ์เครื่องเล่น หรือ แอพพลิเคชั่นที่ท่านใช้ทำการเล่นอยู่นั้น.