หมายเลข ID หัวข้อ : 00203624 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

Picture mode(โหมดภาพ)ไม่มีการสลับไปเป็น Cinema home, ถึงแม้จะเล่นคอนเทนท์ใน 1080/24p (หรือ 720/24p).

    เมื่อทำการเล่นคอนเทนท์จากอุปกรณ์จัดเก็บ USB, Home Network, หรือบริการวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต, Picture mode จะไม่มีการสลับไปที่Cinema homeให้โดยอัตโนมัติ.
    ถ้าต้องการดูด้วย Cinema home, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการตั้งค่า Picture mode ไปเป็น Cinema home ด้วยตนเอง.

    1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล ในระหว่างที่แสดงคอนเทนท์นั้นอยู่.
    2. เลือกที่ Picture in the Display & Sound category.
    3. เลือกที่ Picture mode และตั้ง Cinema home.