หมายเลข ID หัวข้อ : 00202155 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/09/2018

แป้นพิมพ์แบบซอฟต์แวร์ไม่แสดงบนหน้าจอ ถึงแม้จะเลือกกล่องสำหรับป้อนข้อความแล้ว.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากแป้นพิมพ์แบบซอฟต์แวร์ไม่แสดงบนหน้าจอ ถึงแม้จะเลือกกล่องสำหรับป้อนข้อความแล้ว ให้ไปเลือกที่ Leanback Keyboard ในเมนู Settings.

  1. ในหน้าจอ HOME , เลื่อนลงไปเพื่อเลือกที่ Settings.
  2. เลือกที่ Keyboard ใน System Preferences.
  3. เลือกที่ Current Keyboard.
  4. เลือกที่ Leanback Keyboard.

ถ้าหากแป้นพิมพ์แบบซอฟต์แวร์นี้ยังคงไม่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี ให้ตรวจเช็คดูว่าท่านมีเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณเมาส์แบบไร้สายกับทีวีนั้นหรือไม่. 

เมื่อมีตัวรับสัญญาณของเมาส์แบบไร้สาย (*) เชื่อมต่อกับทีวีนี้ ตัวทีวีอาจจะจำแนกตัวรับสัญญาณนี้เป็นแป้นพิมพ์แบบ USB ได้. ในกรณีนี้ แป้นพิมพ์แบบซอฟต์แวร์จะไม่แสดงบนหน้าจอทีวี ถึงแม้จะเลือกกล่องสำหรับป้อนข้อความแล้ว.

ให้ลองแก้ไขปัญหาโดยการทำการถอดตัวรับสัญญาณเมาส์แบบไร้สายนี้ออก.

(*) ตัวอย่างของตัวรับสัญญาณเมาส์แบบไร้สาย