หมายเลข ID หัวข้อ : 00202155 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/08/2019

แป้นพิมพ์แบบซอฟต์แวร์ไม่แสดงบนหน้าจอ ถึงแม้จะเลือกกล่องสำหรับป้อนข้อความแล้ว

  ถ้าหากแป้นพิมพ์แบบซอฟต์แวร์ไม่แสดงบนหน้าจอ ถึงแม้จะเลือกกล่องสำหรับป้อนข้อความแล้ว ให้ไปเลือกที่ Leanback Keyboard ในเมนู Settings

  1. เลือกที่   Settings.
  2. เลือกที่ Keyboard ในกลุ่มของ System Preferences.
  3. เลือกที่ Leanback Keyboard ใน Current keyboard

  ถ้าหากแป้นพิมพ์แบบซอฟต์แวร์นี้ยังคงไม่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี ให้ตรวจเช็คดูว่าท่านมีเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณเมาส์แบบไร้สายกับทีวีนั้นหรือไม่ 

  เมื่อมีตัวรับสัญญาณของเมาส์แบบไร้สาย (*) เชื่อมต่อกับทีวีนี้ ตัวทีวีอาจจะจำแนกตัวรับสัญญาณนี้เป็นแป้นพิมพ์แบบ USB ได้ ในกรณีนี้ แป้นพิมพ์แบบซอฟต์แวร์จะไม่แสดงบนหน้าจอทีวี ถึงแม้จะเลือกกล่องสำหรับป้อนข้อความแล้ว

  ให้ลองแก้ไขปัญหาโดยการทำการถอดตัวรับสัญญาณเมาส์แบบไร้สายนี้ออก

  (*) ตัวอย่างของตัวรับสัญญาณเมาส์แบบไร้สาย