หมายเลข ID หัวข้อ : 00132772 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

ทีวีไม่สามารถจะหาเซิร์ฟเวอร์ Windows 10 DLNA พบ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าต้องการเล่นคอนเทนท์ต่าง ๆ ของเซิร์ฟเวอร์ Windows 10 DLNA, โปรดใช้ Windows Media Player.

  1. ในเครื่องพีซีของท่าน, ให้เลือกทีวีนั้นด้วย Windows Media Player.
  2. แล้วโยน (Throw) คอนเทนท์จาก Windows Media Player ไปให้กับทีวีนั้น.