หมายเลข ID หัวข้อ : 00196993 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

Android TV สามารถจะติดตั้งเข้ากับชุดติดตั้งบนฝาผนังที่มีอยู่ (ตัวอย่างเช่น ชุดอินเตอร์เฟสสำหรับติดตั้ง VESA แบบมาตรฐาน) ได้หรือไม่ ?

    ถ้าหากอุปกรณ์สำหรับติดตั้งกับฝาผนังที่ท่านใช้เป็นของโซนี่, ท่านอาจจะสามารถติดตั้งกับทีวีนั้นได้.
    ให้ตรวจเช็คดูคู่มือที่มากับทีวีของท่าน เพื่อดูว่าอุปกรณ์สำหรับติดตั้งที่ใช้ด้วยกันได้มีแยกจำหน่ายให้ต่างหากเป็นอุปกรณ์เสริมหรือไม่.

    เนื่องจากจำเป็นต้องมีการติดอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเข้ากับด้านหลังของทีวีบางรุ่น ก่อนทำการยึด ต้องแน่ใจว่าได้ตรวจเช็คดูคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับทีวีของท่านแล้ว.