หมายเลข ID หัวข้อ : 00136730 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/09/2018

BRAVIA TV เข้าไปสู่แสตนด์บาย เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ผ่านทาง USB hub.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขั้วต่อ USB ใน BRAVIA TV ไม่รองรับ USB hub หรือ อุปกรณ์ที่มี hub.
กรุณาเชื่อมต่อกับ BRAVIA TV โดยตรง โดยไม่ใช้ hub.