หมายเลข ID หัวข้อ : 00160805 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2018

Android OS เวอร์ชันอะไรบ้างที่ ใช้ใน Android TV?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เวอร์ชันของ OS แตกต่างกันตามรุ่นของทีวี หรือสถานะการอัปเดตของซอฟต์แวร์ของเครื่อง.

ให้ตรวจเช็คดูเวอร์ชันตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ About ในกลุ่มของ TV .
  4. เลือกที่ Version.