หมายเลข ID หัวข้อ : 00160805 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2021

Android™ OS เวอร์ชันอะไรบ้างที่ ใช้ใน Android TV?

วิธีการตรวจเช็คดูเวอร์ชันของ OS ของ Android TV

  เวอร์ชันของ OS แตกต่างกันตามรุ่นของทีวี หรือสถานะการอัปเดตของซอฟต์แวร์ของเครื่อง

  ให้ตรวจเช็คดูเวอร์ชันตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)เกี่ยวกับ (About)เวอร์ชัน (Version) (Android 9)
   • เลือกที่ เกี่ยวกับ (About)เวอร์ชัน (Version) (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)