หมายเลข ID หัวข้อ : 00203630 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2021

ฉันจะเปลี่ยนแปลงเวลาใน Android TV™/Google TV ของฉันเพื่อทำการปรับ Daylight Savings Time (DST)/Summer time ได้อย่างไร?

  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของท่าน ให้ทำการปรับ การตั้งค่าต่อไปนี้
  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีสัญญาณส่่งออกอากาศ หรือการเชื่อมต่อของเครือข่าย ให้ดูที่ ถ้าวันที่และเวลาเป็นแบบตั้งด้วยตนเอง


  ถ้าหากมีการตั้งวันที่และเวลาเข้าไปโดยอัตโนมัติ

  สั่งงานดังต่อไปนี้เพื่อทำการตั้งเวลาที่ถูกต้อง

  1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ระบบ (System)วันที่และเวลา (Date & time)
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)วันที่และเวลา (Date & time) 
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)  — วันที่และเวลา (Date & time) — เวลา (Time)
   • เลือกที่ Date & time
   • เลือกที่  วันที่และเวลา (Date & time) — เวลา (Time)
  3. เลือกที่ ตั้งโซนเวลา (Set time zone) จากนั้นเลือกเมืองที่เหมาะสม

  ถ้าหากมีการตั้งวันที่และเวลาเข้าไปด้วยตนเอง

  สั่งงานดังต่อไปนี้เพื่อทำการตั้งเวลาที่ถูกต้อง

  1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ระบบ (System)วันที่และเวลา (Date & time) — ตั้งวันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time) และตั้งไปที่  ปิด (Off)
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)วันที่และเวลา (Date & time)ตั้งวันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time) — ตั้งไปที่ ปิด (Off)
   • เลือกที่ วันที่และเวลา (Date & Time)ตั้งวันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time) — ตั้งไปที่ ปิด (Off)
  3. ใน  วันที่และเวลา (Date & time) เลือกหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้ตามเส้นทางของเมนูที่แสดงขึ้นมา
   • เลือกที่ ตั้งโซนเวลา (Set time zone) จากนั้นเลือกเมืองที่เหมาะสม
   • เลือกที่ เวลา (Time) ตั้งโซนเวลา (Set time zone) จากนั้นเลือกเมืองที่เหมาะสม
  4. กลับไปที่ วันที่และเวลา (Date & time) อีกครั้งเลือกหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้ตามเส้นทางของเมนูที่แสดงขึ้นมา
   • เลือกที่ ตั้งเวลา (Set time) จากนั้นตั้งเวลาที่ถูกต้อง
   • เลือกที่  เวลา (Time)ตั้งเวลา (Set time) จากนั้นตั้งเวลาที่ถูกต้อง