หมายเลข ID หัวข้อ : 00136737 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/09/2018

มีไฟล์ฟอร์แมทใดบ้างที่รองรับโดยแอป Album, Music, และ Video ของ Android TV?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

คอนเทนท์ที่ไม่รองรับ Codec ต่าง ๆ จะไม่สามารถเล่นได้.
กรุณาอ้างอิงกับ ไฟล์และฟอร์แมทต่าง ๆ ที่รองรับได้ ใน คู่มือให้ความช่วยเหลือ.

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเข้าไปดูรายละเอียดใน  คู่มือให้ความช่วยเหลือ(Help Guide) จากทีวีของท่าน.
เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลนี้ในเว็บ ให้เข้าไปไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้และทำในขั้นตอนที่ 3.

  1. กดที่ปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Help Guide, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter .
  3. เลือกที่ Using the TV with Other Devices, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter .
  4. เลือกที่ USB devices, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter .
  5. เลือกที่ Supported files and formats, จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter .
  6. เลือกกลุ่มที่ท่านต้องการจะตรวจเช็ค จากนั้น กดที่ปุ่ม Enter .

หมายเหตุ:

  • ไฟล์ LPCM (Music) จะรองรับได้เฉพาะเมื่อใช้กับเครือข่ายในบ้านเท่านั้น.
  • คอนเทนท์ 4K ไม่สามารถจะเล่นได้ในทีวีรุ่นที่เป็น 2K.
  • ถ้าหากคอนเทนท์ไม่สามารถเล่นได้ ถึงแม้ว่า ฟอร์แมทของไฟล์จะเป็นแบบที่รองรับได้ ให้ตรวจเช็คดูว่า คอนเทนท์นั้นเสียหรือไม่โดยการเล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ดู.