หมายเลข ID หัวข้อ : 00262016 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2021

วิธีการเซ็ตอัปการตั้งเวลาเปิด (On timer) (การเปิดทีวีในเวลาที่กำหนด)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  ทีวีของท่านจะเปิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติในเวลาที่กำหนดโดยใช้ ฟังก์ชัน ตัวตั้งเวลาเปิด (On timer) ปลุกให้ตื่นขึ้นมาด้วยรายการข่าวตอนเช้า เป็นตัวอย่างหนึ่งของความสะดวกของการใช้ฟังก์ชันนี้ ฟังก์ชัน ตัวตั้งเวลาเปิด (On timer) สามารถจะตั้งให้ปิดทีวีให้โดยอัตโนมัติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท่านจึงสามารถจะออกจากบ้านได้โดยไม่ต้องปิดทีวี

  Sony แนะนำให้ท่านใช้ฟังก์ชั่น Talkback เพื่อเซ็ตอัป ฟังก์ชั่น ตัวตั้งเวลาเปิด (On timerป

  การตั้งค่า ตัวตั้งเวลาเปิด (On timer)

  1. บนตัวรีโมตคอนโทรลของทีวี กดที่ปุ่ม HOME
  2. กดที่ปุ่มลูกศรต่าง ๆ เพื่อเลือก ตัวตั้งเวลาและนาฬิกา (Timers & Clock) จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter 
  3. ถ้าต้องการเซ็ตอัป ตัวตั้งเวลาเปิด (On timer)ให้กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางขวา เพื่อเลือกที่ แก้ไข (Edit)จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter

  เมนู ตัวตั้งเวลา (Timers) มีรายการตั้งค่าทั้งหมดเจ็ดรายการ: เวลา (Time), วัน (Day), การเปิดการตั้งเวลา (Timer activation), อินพุต (Inputs), ช่องสัญญาณ (Channel), การเซ็ตอับระดับเสียง (Volume setup), และ ระยะเวลา (Duration) 

  เวลา (Time)

  วัน (Day)

  การเปิดการตั้งเวลา (Timer activation)

  อินพุต (Inputs)

  ช่องสัญญาณ (Channel)

  ระยะเวลา (Duration)

  หมายเหตุ:

  • การตั้งค่าหลายอันจะมีให้จากการกดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ เพิ่ม (Add) 
  • ฟังก์ชัน ตัวแจ้งเตือน (Reminder) สามารถจะตั้งได้มากถึง 18 รายการทีวี