หมายเลข ID หัวข้อ : 00159146 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/03/2019

เสียงมีการล่าช้า.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เกิดจากลักษณะเฉพาะของ Bluetooth, เสียงจะมีการล่าช้าบ้างเล็กน้อยในด้านรับสัญญาณ, เมื่อเทียบกับด้านส่งสัญญาณ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อทำการรับเสียงจากวิดีโอ เสียงจะออกมาช้ากว่าภาพ.