หมายเลข ID หัวข้อ : 00106023 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019พิมพ์

ประเภทของการเชื่อมต่อแบบ USB ที่รองรับการทำงาน?

    อุปกรณ์ที่รองรับทั้งประเภท Media Transfer Protocol (MTP) และ Mass Storage Class (MSC) ของโหมดการเชื่อมต่อ USB. ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่รองรับ คือ USB flash drive, เครื่องเล่น digital media และโทรศัพท์มือถือ.

    หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเครื่องเล่น digital media หรือ โทรศัพท์มือถือ, โดยสามารถกำหนดค่าได้แบบปรับด้วยตนเอง สำหรับการเชื่อมต่อทั้งแบบ MTP หรือ MSC.