หมายเลข ID หัวข้อ : 00106715 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

เสียงที่ได้ยินจากโทรศัพท์มือถือเมื่อเลือกใช้ USB.

    เสียง output จะออกมาจากเครื่องเล่นดิจิตอลหรือโทรศัพท์มือถือ เมื่อเล่นเพลงจากแอพพลิเคชันก่อนการเชื่อมต่อพอร์ต USB.

    ปิดแอพพลิเคชันและลองเชื่อมต่ออีกครั้ง. ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้, อ้างอิงถึงคู่มือการใช้งานของเครื่องเล่นดิจิตอลหรือโทรศัพท์มือถือ.

    หมายเหตุ: การอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องเล่นดิจิตอลหรือโทรศัพท์มือถืออาจจะปรับปรุงในเรื่องของการทำงาน.