หมายเลข ID หัวข้อ : 00080005 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/11/2017

วิธีการเล่นโปรแกรมต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ ตั้งแต่ตอนแรก

การเล่นโปรแกรมต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ ตั้งแต่ตอนแรก

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การเล่นโปรแกรมต่าง ๆ ที่บันทึกไว้:

  1. กดที่ปุ่ม Title List บนตัวรีโมท, จากนั้นให้เลือกโปรแกรมที่มีไอคอนการบันทึก (วงกลม จุดสีแดง).
  2. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมท, จากนั้นให้เลือกที่ Channel. เลือก Recordings และ Title List จะแสดงขึ้นมา.

หมายเหตุ: อุปกรณ์สำหรับทำการบันทึกที่นอกเหนือจาก USB HDD จะไม่ได้รับการรองรับ.