หมายเลข ID หัวข้อ : 00080063 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2017

Media Server ไม่แสดงคอนเทนท์ที่ชื่นชอบเมื่อฉันเข้าไปดูในเมนู Home.

  เมนู Home (Movies, Album, Music) จะแสดงคอนเทนท์ที่เก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์บางอัน สำหรับแต่ละชนิดของสื่อตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง.

  กรุณาสร้างโฟลเดอร์ต่อไปนี้ในอุปกรณ์ USB ของท่านและจากนั้นให้เก็บบันทึกเนื้อหาของท่านไว้ในโฟลเดอร์เฉพาะตามชนิดของสื่อนั้น ๆ:

  • ภาพยนตร์: โฟลเดอร์ VIDEO
  • รูปถ่าย:
   ความสำคัญอันดับที่ 1 - โฟลเดอร์ DCIM
   ความสำคัญอันดับที่ 2 - โฟลเดอร์ PICTURE
  • เพลง: โฟลเดอร์ MUSIC

  หมายเหตุ: ชื่อของโฟลเดอร์จะต้องเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่.