หมายเลข ID หัวข้อ : 00068738 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

เลนส์ SELP18105G ใช้งานร่วมกันได้กับ Active Mode optical image stabilization ได้หรือไม่?

ความสามารถใช้งานร่วมกันได้ของเลนส์ SELP18105G กับ Active Mode optical image stabilization.

    เลนส์ SELP18105G ใช้งานร่วมกันไม่ได้กับ Active Mode optical image stabilization.