หมายเลข ID หัวข้อ : 00065438 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เมื่อทำการเล่นภาพยนตร์ 3D ต่าง ๆ, มองเห็นว่าวัตถุมีสองอัน.

ปัญหาการเล่น 3D

  อาการนี้อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าหากวัตถุและ Digital Recording Binoculars อยู่ใกล้เกินไปหรือการปรับไม่ได้กระทำอย่างถูกต้องเมื่อทำการถ่ายภาพ.
  เลือกที่ MENU > Camera/Mic > Camera Settings > Auto 3D Lens Adjust เพื่อทำการปรับแกนเชิงแสงอีกครั้ง.

  ระยะห่างจาก Digital Recording Binoculars ถึงวัตถุ:
  ระยะห่างที่ท่านสามารถถ่ายให้ได้ภาพยนตร์ 3D ที่ดีจะผันแปรไปตามระดับของการซูม.
  ระยะห่างจากวัตถุที่แนะนำคือ (ประมาณ) 2 ม. หรือมากกว่าเมื่อการซูมอยู่ที่ปลายด้าน Wide, 6 ม. หรือมากกว่าเมื่อการซูมอยู่ที่ตรงกลางของสเกล และ 24 ม. หรือมากกว่าเมื่อการซูมอยู่ที่ปลายด้าน Telephoto.

  หมายเหตุ:
  ท่านไม่ควรทำการบันทึกวัตถุที่อยู่ใกล้กว่าระยะห่างที่แนะนำสำหรับทำการบันทึก 3D  เนื่องจาก จะทำให้ได้การบันทึกภาพยนตร์ที่ไม่ค่อยดี. ในกรณีนี้, ให้ทำการบันทึกวัตถุใน 2D แทน.