หมายเลข ID หัวข้อ : 00083171 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/12/2015

ถ้าหากตั้งให้ ISO ไปเป็น AUTO, ค่าความไวใดที่จะถูกนำมาใช้ เมื่อทำการถ่ายภาพในโหมด BULB?

    เมื่อทำการถ่ายในโหมด BULB โดยตั้งค่า ISO ไปที่ AUTO, กล้องจะทำการตั้งค่าความไวให้โดยอัตโนมัติ ไปเป็นค่าใดก็ได้ที่เลือกไว้ในการปรับตั้งของ ISO AUTO Minimum.

    ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับค่าการปรับตั้งเริ่มต้น.