หมายเลข ID หัวข้อ : 00076862 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/04/2017พิมพ์

วิธีการลงทะเบียน One-touch Remote Control ให้กับทีวี.

การลงทะเบียน One-touch Remote Control

  1. ให้กดที่ปุ่ม HOME ของรีโมทที่จัดมาให้กับทีวี.
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ System Settings 
  4. เลือกที่ One-touch Remote Control Setup
  5. เลือกที่ Register
  6. ให้กดที่ปุ่ม COLOR KEY และ HOME พร้อมกันโดยใช้ตัว One-touch Remote Control.

  เมื่อรีโมทได้รับการลงทะเบียนไว้กับทีวีนั้นแล้ว, ท่านจะสามารถทำการจับคู่กับสมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตที่ใช้งานร่วมกันได้กับ one-touch mirroring.