หมายเลข ID หัวข้อ : 00056556 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/11/2017

ไม่สามารถทำการโฟกัสบนวัตถุได้ เมื่อกล้องอยู่ในโหมด Intelligent Auto.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กล้องอาจจะสูญเสียการโฟกัสได้ เมื่อมีแหล่งกำเนิดแสงที่แรงมาก หรือ มีการกะพริบของแสงในระหว่างที่เป็นฉากกลางคืน

ในกรณีเช่นนี้ กล้องจะทำการสลับโดยอัตโนมัติไปเป็น Macro mode แทน Intelligent Auto mode.

หมายเหตุ: โหมด Macro จะได้รับการเปิดให้โดยอัตโนมัติ เมื่อกล้องเคลื่อนที่เข้าใกล้กับวัตถุได้ระยะพอ