หมายเลข ID หัวข้อ : 00188478 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/02/2022พิมพ์

วิธีการให้มีเสียงออกมาจากหูฟังและลำโพงของ BRAVIA TV พร้อมกัน

  ข้อสำคัญ:

  • ทีวีบางรุ่นไม่สามารถให้เสียงออกมาจากหูฟังและลำโพงของทีวีพร้อมกันได้ สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือ ของทีวีของท่าน
  • Android TV™ บางรุ่นที่วางจำหน่ายหลังปี 2561 จะมีข้อมูลจำเพาะแตกต่างกัน ถ้าทีวีของท่านมีในรายการด้านล่างนี้ ให้ตรวจเช็คกับหัวข้อ วิธีการฟังทีวีของท่านผ่านทาง หูฟัง และ ลำโพงของทีวี เครื่อง Soundbar หรือ อุปกรณ์เสียงอันอื่นพร้อมกัน
    รายการรุ่นเป้าหมาย

  วิธีการเซ็ตอัปทีวี

  สำหรับ Android TV (ยกเว้นเครื่องรุ่นที่อยู่ในรายการด้านล่าง):

   รายการรุ่นที่ยกเว้น

  1. โดยการใช้รีโมตคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม โฮม (HOME)
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ จอแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio output)
   • เลือกที่ เสียง (Sound)
  4. เลือกไปที่ หูฟัง (Headphone)/ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio output)
  5. เลือกไปที่ ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio output) (คงที่ (Fixed))
  6. บนรีโมตคอนโทรล ให้กดที่ปุ่ม กลับ (BACK)
  7. เลือกไปที่ ลิงก์หูฟังลำโพง (Headphone speaker link)
   หมายเหตุ:ถ้า ลิงก์หูฟังลำโพง (Headphone speaker link) ไม่มีแสดงออกมา ให้เลือกที่  ให้เสียงออกไปทั้งลำโพงทีวีและ อุปกรณ์อื่น (Audio to both TV speakers & other device) เพื่อเปิดการทำงานและข้ามขั้นตอนที่ 8
  8. เลือกไปที่ เปิดลำโพง (Speakers on)

  สำหรับทีวีอื่น ๆ:

  หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือ ของทีวีของท่าน

  1. โดยการใช้รีโมตคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม โฮม (HOME)
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ ค่ากำหนด (Preferences) หรือ การตั้งค่าระบบ (System Settings)
  4. เลือกที่ เซ็ตอัป (Setup)
  5. เลือกไปที่ เซ็ตอัป AV (AV Setup)
  6. เลือกไปที่ หูฟัง (Headphone)/ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio output)
  7. เลือกไปที่ ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio output)
  8. กดที่ปุ่ม กลับ (BACK) หรือ ย้อนกลับ (RETURN) เพื่อกลับไปที่ เซ็ตอัป AV (AV Setup)
  9. เลือกไปที่ ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio output)
  10. เลือกไปที่ คงที่ (Fixed)

  สำหรับข้อมูลการเชื่อมต่อเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อ คู่มือแนะนำการเชื่อมต่อ BRAVIA กับ หูฟัง (BRAVIA Connectivity Guide — Headphones)