หมายเลข ID หัวข้อ : 00200992 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/04/2022

วิธีการรับฟังเสียงของเครื่องรับโทรทัศน์จากทางลำโพงของเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์

  สามวิธีการทั่วไปที่จะทำให้เสียงของทีวีออกที่ลำโพงของเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์ได้ คือ:

  ทำตามคำแนะนำด้านล่างสำหรับวิธีการใด ๆ ในสามวิธีการเหล่านี้:

  ข้อสำคัญ: วิธีการที่แสดงไว้ด้านล่างนี้เป็นวิธีการที่ใช้กันเป็นการทั่วไป สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออื่น ๆ ที่เป็นไปได้และการตั้งค่าระบบ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น ๆ คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  หมายเหตุ:

  • มีขั้นตอนแยกให้ต่างหาก เมื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ กล่องเซ็ตทอป เครื่องรับสัญญาณเคเบิล เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรืออุปกรณ์จ่ายสัญญาณอื่น ๆ ไปให้กับระบบออดิโอ
  • บางรุ่นของ Android TV™ หรือ Google TV™ สามารถจะเชื่อมต่อกับลำโพงผ่านทาง Bluetooth ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเชื่อมต่อ Bluetooth ให้อ้างอิงกับหัวข้อด้านล่าง
   ขั้นตอนการจับคู่สำหรับ Sony Android TV/Google TV


  ตัวเลือกที่ 1: การเชื่อมต่อ HDMI โดยใช้คุณสมบัติ ARC :


  ผังการเชื่อมต่อ

  1. ตัวเลือกที่ 1:
   1. A: ทีวี (TV)
   2. B: ระบบเสียง
   3. C: สาย HDMI (สาย HDMI คุณภาพสูง ความเร็วสูง)
   4. D: การเชื่อมต่อ TV Out ARC ของระบบเสียง
   5. E: อินพุต HDMI ARC บนทีวี

  หมายเหตุ:

  • อุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อทั้งสองจะต้องรองรับฟีเจอร์ ARC ได้ พอร์ต HDMI อาจจะมีเครื่องหมาย ARC เพื่อแสดงให้ทราบว่าจะใช้อันใดได้  ถ้าหากไม่มี ให้ตรวจเช็คกับคู่มือของเครื่องของท่าน หรือข้อมูลจำเพาะเพื่อดูว่ารองรับคุณสมบัติ ARC ได้หรือไม่ คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ
  • ถ้าหากท่านพบว่าทีวี ตัวรับสัญญาณ AV หรือ โฮมเธียเตอร์ (HT) ของท่านไม่รองรับ ARC ท่านจะต้องใช้ ตัวเลือกที่ 2: สายโคแอคเชียล สายดิจิทัลออปติคอลหรือ ตัวเลือกที่ 3: สายออดิโอ ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่าน

  1. เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับพอร์ต HDMI ที่มีป้าย ARCกำกับอยู่ หรือพอร์ตที่มีการระบุไว้ในคู่มือของท่านว่ารองรับ ARC
  2. ตั้งค่าของ Speakers ไปที่ Audio system
   ขั้นตอนด้านล่างเป็นตัวอย่างใน Android TV หรือ Google TV
   1. เปิดหน้าจอ   การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)สัญญาณเสียงออก (Audio output)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio system)
    • เลือกที่ การปรับเสียง (Sound)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio system) 
  3. เปิดการตั้งค่าของ Control for HDMI ในทั้งทีวีและเครื่องรับหรือระบบโฮมเธียเตอร์
   หมายเหตุ: ขั้นตอนที่ต้องในการเปิด คุณสมบัติ Control for HDMI นี้อาจจะแตกต่างออกไป ให้ตรวจเช็คกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์นั้นสำหรับขั้นตอนเฉพาะรุ่น คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

    

  ตัวเลือกที่ 2: เชื่อมต่อโดยใช้สายดิจิทัลออปติคอลหรือสายดิจิทัลโคแอคเชียล (ดิจิทัลออดิโอ):
  ตัวเลือกที่ 3: เชื่อมต่อโดยใช้สายออดิโอ (อนาล็อกออดิโอ):

  ผังการเชื่อมต่อ

  1. ตัวเลือกที่ 2:
   1. A: ทีวี (TV)
   2. B: ระบบเสียง
   3. C: สายเคเบิล HDMI (สำหรับ VIDEO)
   4. D: สายดิจิทัลโคแอคเชียล (Coaxial Digital) (สำหรับ Digital Audio) *ไม่มีจัดมาให้
   5. E: สายออปติคอลดิจิทัล (Optical Digital) (สำหรับ Digital Audio) *ไม่ได้จัดมาให้
   6. F: อินพุตโคแอคเชียลดิจิทัลออดิโอ (Coaxial Digital Audio INPUT)
   7. G: อินพุตออปติคอลดิจิทัลออดิโอ (Optical Digital Audio INPUT)
   8. H: เอาต์พุตโคแอคเชียลดิจิทัลออดิโอ (Coaxial Digital Audio OUTPUT)
   9. I: เอาต์พุต ออปติคอลดิจิทัลออดิโอ (Optical Digital Audio OUTPUT)
  2. ตัวเลือกที่ 3:
   1. J: สายออดิโอแบบอนาล็อก (สำหรับ Analog Audio) *มีจัดมาให้กับทีวีบางรุ่นที่ออกในปี 2559
   2. K: ขั้วต่อแบบมินิแจ็คสเตอริโอแบบ 3 ขั้ว (3-pole stereo mini jack)
   3. L: อินพุตออดิโอ (R) (Audio (R) INPUT)
   4. M: อินพุตออดิโอ (L) (Audio (L) INPUT)
   5. N: เอาต์พุตออดิโอ (R) (Audio (R) OUTPUT)
   6. O: เอาต์พุตออดิโอ (L) (Audio (L) OUTPUT)
   7. P: เอาต์พุตออดิโอ/เอาต์พุตหูฟัง (Audio OUT/Headphone OUTPUT)
  3. หมายเหตุ:
   • ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี แจ็คบางอันอาจจะไม่มีให้
   • ท่านสามารถหาสายเหล่านี้และอื่น ๆได้จากเว็บไซต์ ชิ้นส่วนและ อุปกรณ์เสริม (Parts & Accessories)
  1. เชื่อมต่อสายโคแอคเชียลดิจิทัล (Coaxial Digital) สาย ออปติคอลดิจิทัล (Optical Digital) หรือ สายสัญญาณเสียง (Audio) เข้ากับแจ็คขั้วต่อช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio Output) ของเครื่องรับโทรทัศน์
  2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเข้ากับแจ็คที่สอดคล้องกันในเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์
   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์ที่จะใช้ อินพุตของออดิโออาจจะมีป้าย อินพุตทีวี (TV INPUT) หรือ อินพุตวิดีโอ (VIDEO INPUT) กำกับอยู่
  3. เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ขึ้นมา
  4. เมื่อใช้การเชื่อมต่อของสายออปติคอลดิจิทัล ให้ตั้ง ลำโพง (Speakers) ไปที่ ระบบเสียง (Audio system)
   ขั้นตอนด้านล่างเป็นตัวอย่างใน Android TV หรือ Google TV
   1. เปิดหน้าจอ   การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)สัญญาณเสียงออก (Audio output)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio system)
    • เลือกที่ การปรับเสียง (Sound)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio system) 
  5. ตั้งเสียงของเครื่องรับโทรทัศน์ไปยังการตั้งค่าที่ต้องการแบบ คงที่ (Fixed) หรือ เปลี่ยนแปลงได้ (Variable)
   หมายเหตุ:
   • ทีวีบางรุ่น ไม่มีการตั้งค่านี้
   • สำหรับ Android TV ที่มีตัวเลือกนี้ ให้เลือกที่ สัญญาณเสียงออก (Audio out) (คงที่ (Fixed)) และปรับค่าระดับเสียงที่ตัวอุปกรณ์เอาต์พุตภายนอกเช่นระดับเสียง
    ถ้าหากท่านเลือกที่ สัญญาณเสียงออก (Audio out) (คงที่ (Fixed))เสียงจะออกจากทั้งที่ทีวี และอุปกรณ์เอาต์พุตภายนอก ถ้าหากท่านต้องการจะให้เสียงของทีวีออกที่อุปกรณ์เอาต์พุตภายนอกอย่างเดียว (ปิดเสียงจากทีวี) ให้ลดระดับเสียงของทีวีลงไปที่ค่าต่ำสุดหรือทำการปิดเสียงไว้
  6. เปิดเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์ขึ้นมา
  7. ตั้งค่าเครื่องรับสเตอริโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์ไปที่อินพุตที่เหมาะสม

  หมายเหตุ: เมื่อตั้ง หูฟัง/สัญญาณเสียงออก ของทีวีไปที่ สัญญาณเสียงออก (Audio out) (เปลี่ยนแปลงได้ (Variable))

  ระดับเสียงในอุปกรณ์เอาต์พุตภายนอกเช่นระบบเสียงจะเชื่อมต่อกับระดับเสียงของทีวี เสียงจะออกมาทั้งที่ทีวีและอุปกรณ์เอาต์พุตภายนอก ถ้าหากท่านต้องการจะปิดเฉพาะเสียงออกมาจากทีวี ให้เปลี่ยนการตั้งค่า ลำโพง (Speakers) ในทีวีไปเป็น ระบบเสียง (Audio system)
  หมายเหตุถ้าหากท่านลดหรือปิดระดับเสียงทีวีในระหว่างที่การตั้งค่า ทีวี (Speakers) ในทีวีตั้งไปที่ ลำโพงทีวี (TV speakers), เสียงที่ออกจากอุปกรณ์เอาต์พุตภายนอกจะลดลงหรือปิดลงไป