หมายเลข ID หัวข้อ : 00058132 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/10/2018

ผลิตภัณฑ์ใดบ้างของโซนี่ ที่รองรับ one-touch mirroring ได้?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ใน one-touch mirroring:
https://www.sony.net/united/userexperience/support/otm_device/

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับสภาวะการณ์ของการใช้งาน วิดีโอหรือเสียงอาจจะมีการขาดหายไปหรือหยุดพร้อมกันได้.