หมายเลข ID หัวข้อ : 00151549 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2018

ไม่มีเสียงออดิโอเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับทีวีด้วยการเชื่อมต่อทาง HDMI.

    ทีวีบางตัวไม่รองรับโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นอุปกรณ์ HDMI, แต่รองรับเป็นอุปกรณ์ DVI แทน. เนื่องจากการเชื่อมต่อทาง DVI ไม่รองรับออดิโอ, เครื่องคอมพิวเตอร์จึงไม่สามารถส่งสัญญาณออดิโอไปให้กับทีวีทางการเชื่อมต่อทาง HDMI ได้. เครื่องคอมพิวเตอร์จะยังคงรองรับเอาท์พุทของออดิโอผ่านทางการเชื่อมต่อออดิโอทางอื่นได้.

    เพื่อที่จะส่งสัญญาณออดิโอออกไปให้กับทีวี, ให้เชื่อมต่อเอาท์พุทของออดิโอคอมโปสิตในเครื่องคอมพิวเตอร์ไปให้กับอินพุทของออดิโอคอมโปสิตในทีวี. ในเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุค, เชื่อมต่อแจ็คหูฟังเข้ากับอินพุทของออดิโอคอมโปสิตของทีวี. ตรวจสอบดูให้มั่นใจว่าใช้อินพุทของออดิโอในทีวีที่อยู่ใกล้กับขั้วเชื่อมต่อ HDMI.

    หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอาท์พุทของออดิโอที่มีให้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ศึกษาจากคู่มือสำหรับยูสเซอร์.