หมายเลข ID หัวข้อ : 00151549 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/11/2016

ไม่มีเสียงเมื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับทีวีด้วยการเชื่อมต่อทาง HDMI

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทีวีบางเครื่องจะไม่ได้รับการรองรับให้เป็นอุปกรณ์ HDMI จากคอมพิวเตอร์, แต่จะได้รับการรองรับเป็นอุปกรณ์ DVI แทน. และเนื่องจาก การเชื่อมต่อแบบ DVI ไม่มีการรองรับทางด้านออดิโอ, คอมพิวเตอร์นั้นจึงไม่สามารถส่งสัญญาณออดิโอไปให้กับทีวีด้วยการเชื่อมต่อ HDMI ได้. แต่คอมพิวเตอร์จะยังคงรองรับการให้สัญญาณออดิโอออกมาทางการเชื่อมต่อของออดิโออันอื่น.

เพื่อให้มีสัญญาณออดิโอออกไปให้กับทีวี, ให้เชื่อมต่อเอาท์พุทของออดิโอแบบคอมโปสิตของคอมพิวเตอร์เข้ากับขั้วออดิโออินพุทที่เป็นคอมโปสิตของทีวี. ในคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ้ค, ให้เชื่อมต่อแจ็คหูฟังเข้ากับช่องคอมโปสิตออดิโออินพุทของทีวี. ต้องแน่ใจว่า ได้ใช้อินพุทของออดิโออันที่อยู่ใกล้กับขั้วต่อของ HDMI.

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับออดิโอเอาท์พุทที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ ให้ดูจากคู่มือใช้งานสำหรับยูสเซอร์.