หมายเลข ID หัวข้อ : 00160957 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/12/2020

วิธีการดูภาพวิดีโอ 3D ใน 3D TV ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครื่องรับออดิโอหรือระบบโฮมเธียเตอร์.

    สำคัญ: การใช้สาย HDMI ที่ไม่ได้เป็นแบบ high-speed จะเป็นการกันไม่ให้สัญญาณ 3D ผ่านไปออกที่อุปกรณ์ 3D ได้.

    1. การใช้สาย HDMI แบบ high-speed, ทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นที่ทำงานร่วมกันได้กับ 3D เครื่องเล่น (Blu-ray Disc, กล่องรับสัญญาณเคเบิล, เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, ฯลฯ.) เพื่อการใช้งานร่วมกันได้แบบ 3D เสียง / วิดีโอ (A/V) สเตอริโอตัวรับสัญญาณหรือระบบโฮมเธียเตอร์ได้.
    2. ใช้สาย HDMI แบบ high-speed อีกเส้นหนึ่ง, ทำการเชื่อมต่อเครื่องรับ A/V receiver หรือระบบ โฮมเธียเตอร์ ที่ทำงานร่วมกันได้กับ 3D เข้ากับ 3D TV.

    หมายเหตุ: เครื่องรับ A/V receiver หรือระบบโฮมเธียเตอร์ ที่ทำงานร่วมกันได้กับ 3D ของโซนี่อาจต้องมีการอัพเดตซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) ให้เป็นอันที่รองรับ 3D ได้.

    สำหรับเครื่องรับ A/V receivers ที่ทำงานร่วมกับ 3D ไม่ได้, ให้เชื่อมต่อเครื่องเล่น ที่ทำงานร่วมกันได้กับ 3D เข้ากับ 3D TV โดยใช้สาย HDMI แบบ high-speed. จากนั้น ให้เชื่อมต่อเครื่องรับ A/V receiver หรือ Home Theater เข้ากับทีวีโดยใช้สายออดิโอแยกเส้นต่างหาก.