หมายเลข ID หัวข้อ : 00136012 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีการหา ค่ารายละเอียดปัจจุบันการตั้งค่าของ IP address, Subnet Mask, Default Gateway, หรือ Primary DNS จากเครื่องคอมพิวเตอร์

  เนื่องจาก ข้อมูลเหล่านี้ต้องมีการใช้บ่อยในการแก้ปัญหาของเครือข่าย, การตั้งค่า IP ปัจจุบันสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถดูได้จาก Network and Sharing Center ของระบบปฏิบัติการ หรือ โดยการใช้คำสั่ง IPCONFIG ในหน้าต่างของ Command Prompt.

  สำคัญ: ค่ารายละเอียดการตั้งค่าของ IP ที่แสดงในหน้าต่างของ Network and Sharing Center หรือ ในหน้าต่างของ Command Prompt เป็นรายละเอียดของสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบันของเครื่องคอมพิวเตอร์. ถ้าหากรายละเอียดนี้แสดงถึงการมีปัญหา, ต้องมีการแก้ปัญหาเพิ่มเติมเพื่อระบุและแก้ปัญหาการเชื่อมต่อให้ได้เต็มที่มากขึ้น.

  การตรวจสอบค่า IP address ของการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้ Network and Sharing Center:

  1. กดคีย์ผสมของ Windows Logo + X บนแป้นพิมพ์และเลือกทำจากรายการในนั้น, คลิกที่ Control Panel.Image

   หมายเหตุ: เนื่องจาก Control Panel เป็นแอพพลิเคชั่นของ Windows Desktop แบบดั้งเดิม, ถ้าหากท่านยังไม่ได้อยู่ที่หน้านั้น, หน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นหน้า Desktop และหน้าต่างของ Control Panel จะเปิดขึ้นมา.

  2. ในหน้าต่างของ Control Panel, คลิกที่ Network and Internet.
  3. ในหน้าต่างของ Network and Internet, คลิกที่ Network and Sharing Center.
  4. ในหน้าต่างของ Network and Sharing Center, ในส่วนของ View your active networks, ที่อยู่กับ Connections, ให้คลิกที่ลิงค์ของการเชื่อมต่อเครือข่าย. Image

   หมายเหตุ:  ชื่อของลิงค์จะเปลี่ยนไปตามชนิดของการเชื่อมต่อและชื่อของยูสเซอร์.

  5. ในหน้าต่างของ Network Connection Status, คลิกที่ปุ่ม Details. Image
  6. ในหน้าต่างของ Network Connection Details, ต่อจาก IPv4 IP Address จะมี IP address แสดงขึ้นมา. Image

  ถ้าต้องการตรวจสอบ IP address ของการเชื่อมต่อของเครือข่ายโดยใช้คำสั่ง IPCONFIG ในหน้าต่างของ Command Prompt

  1. กดคีย์ผสมของ Windows Logo + X บนแป้นพิมพ์และเลือกทำจากรายการในนั้น, คลิกที่ Command Prompt.Image

   หมายเหตุ: เนื่องจาก Command Prompt เป็นแอพพลิเคชั่นของ Windows Desktop แบบดั้งเดิม, ถ้าหากท่านยังไม่ได้อยู่ที่หน้านั้น หน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นหน้า Desktop และหน้าต่างของ Command Prompt จะเปิดขึ้นมา.

  2. ในหน้าต่างของ Command Prompt, พิมพ์ IPCONFIG และ จากนั้น กดปุ่ม ENTER.
  3. หน้าต่างของ Command Prompt ในตอนนี้จะแสดงค่าปัจจุบันของ IP address และค่าการตั้งค่าของอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม สำหรับการเชื่อมต่อของพอร์ตแบบใช้สายและแบบไร้สาย.

  ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดในการเข้าถึงข้อมูลนี้, จะมีรายละเอียดบางอย่างที่น่าสนใจแสดงไว้ด้วย:

  • Connection-specific DNS Suffix: อันนี้เป็นค่าต่อท้ายของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ของท่าน
  • IPv4 Address: อันนี้เป็นค่า IP address หรือ network address, และ โดยมากจะเป็นค่าแอดเดรสที่ต้องใช้และ/หรือ ต้องมีการเรียกขอเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย.
   • ถ้าหาก IP address เริ่มต้นด้วย 192 อันนี้หมายถึงเครือข่ายได้มีการตรวจพบ, ตัวเราท์เตอร์จะมีการกำหนด IP address ที่ใช้งานได้ให้โดยอัตโนมัติ (โหมด DHCP), และการเชื่อมต่อของเครือข่ายจะใช้งานได้.
   • ถ้าหาก IP address เริ่มต้นด้วย 169 แสดงว่า ไม่มีการตรวจพบเครือข่ายหรือเราท์เตอร์ไม่ได้กำหนด IP address ให้โดยอัตโนมัติ (โหมด DHCP) และ Windows ได้กำหนดค่า IP address เริ่มต้นให้เป็นการภายในให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์. ไมว่าจะเป็นกรณีใด, จะไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไว้เลย. ปัญหานี้โดยมากจะเกิดจากตัวเครือข่ายเอง (ปัญหาของเราท์เตอร์).
   • ถ้าหาก IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นแสดงเป็น 0.0.0.0, อันนี้หมายถึงไม่สามารถตรวจพบ network adapter. ปัญหานี้โดยมากเกิดจากตัวการ์ดอินเตอร์เฟสกับเครือข่าย (NIC) ของคอมพิวเตอร์เอง.
  • Subnet Mask: ปกติจะแสดงเป็น 255.255.255.000 (หรือต่างออกไปบ้าง).

   หมายเหตุ: ตัว IP address จะมีสองส่วนประกอบ, คือ network address และ host address. ตัว Subnet Mask จะอนุญาตให้ส่วนของ host ของแอดเดรสแบ่งออกได้เป็น subnet สองอันหรือมากกว่าก็ได้.

  • Default Gateway: ปกติจะแสดงตาม address ที่แสดงไว้ของ IPv4 Address. ในทางปฎิบัติ, ค่า IPv4 Address ปกติจะมีการกำหนดให้โดยอัตโมโนมัติโดยตัวเราท์เตอร์(โหมด DHCP) และปกติจะเป็นการแตกแขนงของ router address.

   หมายเหตุ: ค่า Default Gateway จะเป็นต้นแบบของ IP Address ของเราท์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในกับเครือข่ายภายนอก (Internet).