หมายเลข ID หัวข้อ : 00140951 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการหารายละเอียดการตั้งค่าปัจจุบันของ IP address, Subnet Mask, Default Gateway, หรือ รายละเอียดการตั้งค่าของ Primary DNS server จากเครื่องคอมพิวเตอร์

  เนื่องจาก ข้อมูลเหล่านี้ต้องมีการใช้บ่อยในการแก้ปัญหาของเครือข่าย และการเซ็ตอัพเครือข่ายและเราท์เตอร์, ค่ารายละเอียดปัจจุบันการตั้งค่าของ IP configuration สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถหาได้จาก Network and Sharing Center ของระบบปฏิบัติการ หรือ โดยการใช้คำสั่ง IPCONFIG ในหน้าต่างของ Command Prompt.

  สำคัญ: รายละเอียดการตั้งค่าของ IP ที่แสดงในหน้าต่างของ Network and Sharing Center หรือ หน้าต่างของ Command Prompt จะเป็นรายละเอียดของสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบันของเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น. ถ้ารายละเอียดเหล่านี้แสดงว่า มีปัญหาอยู่, ต้องมีการแก้ปัญหาเพิ่มเติมเพื่อระบุและแก้ปัญหาการเชื่อมต่อให้ได้เต็มที่.

  ถ้าต้องการตรวจสอบ IP address ของการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้ Network and Sharing Center:

  1. คลิกที่ปุ่ม Start และ จากนั้น คลิกที่ Control Panel.
  2. ในหน้าต่างของ Control Panel, คลิกที่ Network and Internet.
  3. ในหน้าต่างของ Network and Internet, คลิกที่ Network and Sharing Center.
  4. ในหน้าต่างของ Network and Sharing Center, ในส่วนของ appropriate network connection, คลิกที่ View status.
  5. ในหน้าต่างของ Network Connection Status, คลิกที่ปุ่ม Details.
  6. ในหน้าต่างของ Network Connection Details, ที่อยู่กับ IPv4 IP Address ค่า IP address จะแสดงขึ้นมา.
  7. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายการ IP address ที่สามารถตรวจสอบได้.

  ถ้าต้องการตรวจสอบ IP address ของการเชื่อมต่อของเครือข่ายโดยใช้คำสั่ง IPCONFIG ในหน้าต่างของ Command Prompt:

  1. คลิกที่ปุ่ม Start, ในช่อง Search, พิมพ์ CMD, และ จากนั้น กดปุ่ม Enter.

   Image

  2. ในหน้าต่างของ Command Prompt, พิมพ์ IPCONFIG และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
  3. หน้าต่างของ Command Prompt ในตอนนี้จะแสดงค่าปัจจุบันของ IP address และ ค่ารายละเอียดปัจจุบันการตั้งค่าเพิ่มเติมของอินเทอร์เน็ตสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อของแบบไร้สาย หรือ แบบมีสาย.

  ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดในการเข้าถึงข้อมูลนี้, จะมีรายละเอียดบางอย่างที่น่าสนใจแสดงไว้ด้ว:

  • Connection-specific DNS Suffix: อันนี้เป็นค่าต่อท้ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของท่าน
  • IPv4 Address: อันนี้เป็นค่า IP address, หรือ network address, และ โดยมากเป็นค่าแอดเดรสที่ต้องใช้และ/หรือ ต้องมีการเรียกขอเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย.
   • ถ้าหาก IP address เริ่มต้นด้วย 192, อันนี้หมายถึงเครือข่ายได้มีการตรวจพบ, ตัวเราท์เตอร์มีการกำหนด IP address ที่ใช้งานได้ให้โดยอัตโนมัติ (โหมด DHCP), และการเชื่อมต่อของเครือข่ายจะใช้งานได้.
   • ถ้าหาก IP address เริ่มต้นด้วย 169 แสดงว่า ไม่มีการตรวจพบเครือข่าย หรือ เราท์เตอร์ไม่ได้กำหนด IP address ให้โดยอัตโนมัติ (โหมด DHCP) และ Windows ได้กำหนดค่า IP address เริ่มต้นให้เป็นการภายในให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น. ไม่ว่ากรณีใด, ไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไว้เลย. ปัญหานี้โดยมากเกิดจากตัวเครือข่ายเอง (ปัญหาของเราท์เตอร์).
   • ◦ถ้าหาก IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงเป็น 0.0.0.0, อันนี้หมายถึง ไม่สามารถตรวจพบ network adapter. ปัญหานี้โดยมากเกิดจากตัวการ์ดอินเตอร์เฟสกับเครือข่าย (NIC) ของเครื่องคอมพิวเตอร์เอง.
  • Subnet Mask: ปกติแสดงไว้เป็น 255.255.255.000 (หรือ ต่างออกไป).

   หมายเหตุ: ตัว IP address มีสองส่วนประกอบ, คือ network address และ host address. Subnet Mask อนุญาตให้ส่วนของ host ของแอดเดรสแบ่งออกได้เป็น subnet สองอันหรือมากกว่าก็ได้.

  • Default Gateway: ปกติจะแสดงตาม address ที่แสดงไว้ของ IPv4 Address. ในความเป็นจริง, ค่า IPv4 Address ปกติจะมีการกำหนดให้โดยอัตโนมัติโดยตัวเราท์เตอร์(โหมด DHCP) และปกติจะเป็นการแตกแขนงของ router address.

   หมายเหตุ: ค่า Default Gateway เป็นต้นแบบ IP Address ของเราท์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในกับเครือข่ายภายนอก (Internet).