หมายเลข ID หัวข้อ : 00137822 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2021

วิธีการสร้างแผ่นดิสก์โดยใช้ PlayMemories Home (Windows) / ชนิดของแผ่นที่สร้างได้.

    ท่านสามารถสร้างแผ่นได้สี่ชนิดโดยการใช้ PlayMemories Home: แผ่น Blu-ray , AVCHD, DVD-Video, และ Data. เลือกชนิดของแผ่นเพื่อสร้างตามไดร์ฟเชิงแสงของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ฟอร์แมทของไฟล์อิมเม็จ หรือเครื่องเล่นที่ท่านใช้สำหรับทำการเล่นกลับ.

    สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับเว็ปไซต์ต่อไปนี้:

    ชนิดของแผ่นดิสก์ที่ท่านสามารถจะสร้างได้

    สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการสร้างแผ่นดิสก์ ให้อ้างอิงกับเว็ปไซต์ต่อไปนี้.

    หมายเหตุ: ฟังก์ชันการสร้างแผ่นดิสก์จะมีเฉพาะใน Windows.