หมายเลข ID หัวข้อ : 00068583 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/02/2014

จะสามารถปล่อยค้างแผ่นดิสก์ไว้ในถาดใส่แผ่นเมื่อทำการเคลื่อนย้ายระบบออดิโอได้หรือไม่?

เมื่อทำการเคลื่อนย้ายตัวเครื่อง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

อย่าทำการเคลื่อนย้ายตัวเครื่อง โดยยังมีแผ่นดิสก์ค้างไว้ในถาดใส่แผ่น. ให้นำแผ่นดิสก์ทั้งหมดออกจากตัวเครื่องก่อน. ถ้าหากท่านทำการเคลื่อนย้ายตัวเครื่องโดยมีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่องด้วย, แผ่นดิสก์นั้นอาจจะหลุดออกมา  จากถาดใส่แผ่นเข้าไปในตัวเครื่องและจะเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติได้.

ถ้าหากแผ่นดิกส์หลุดเข้าไปในตัวเครื่อง, ให้ติดต่อกับตัวแทนบริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้นำแผ่นออกจากตัวเครื่อง.