หมายเลข ID หัวข้อ : 00094524 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

สถานีของวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต หนึ่งสถานีหรือมากกว่ามีการหายไป.


  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

  ในรายการช่อง, แอปต่าง ๆ หรือสถานี ที่มีให้ที่จะพบได้ใน อุปกรณ์ิวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต(เช่น บริการ Netflix* video, YouTube* videos หรือ Slacker* radio) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน. อย่างไรก็ตาม, เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาในการกระโดดข้ามช่องของช่องสัญญาณที่มีให้, ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการดาวน์โหลดตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์)ตัวล่าสุดมาแล้ว.

  * ไม่ได้มีบริการคอนเทนท์ครบทั้งหมดอยู่ในประเทศต่่าง ๆ ครบทุกประเทศ

  เหตุผลอันอื่นที่แอปวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต อาจจะหายไปได้หรือถูกลบออกจากรายการเมนูของอุปกรณ์ิวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต ก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าอินเทอร์เน็ต. การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

  • อุปกรณ์ิวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตนั้น มีการใช้งานในประเทศหรือภูมิภาคที่แตกต่างออกไป. แอปวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตเป็นแบบจำกัดเฉพาะภูมิภาคและไม่ทำงานในประเทศหรือภูมิภาคที่แตกต่างออกไป.
  • การตั้งค่าเครือข่ายเช่น Internet Protocol (IP) มีการเปลี่ยนแปลงไปจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP). ในกรณีนี้อาจจะจำเป็นต้องทำการรีเซ็ตอุปกรณ์เครือข่ายและทำการเซ็ตอัปเครือข่ายใหม่จากเมนูของอุปกรณ์ิวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตนั้น.
  • ISP มีการเปลี่ยนใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไป. ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายยังคงเหมือนเดิม แต่อาจจะจำเป็นต้องทำการรีเซ็ตอุปกรณ์เครือข่ายและทำการเซ็ตอัปเครือข่ายใหม่จากเมนูของอุปกรณ์ิวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตนั้น.

  ให้ใช้วิธีการแก้ปัญหาเพิ่มเติมต่อไปนี้ ถ้าหากสถานีหรือแอปต่าง ๆ ของวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตที่ควรจะมีนั้นยังคงหายไป:

  ข้อสำคัญ:

  1. กรุณาดำเนินการ อัปเดตซอฟต์แวร์ เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ตัวล่าสุด.

   หมายเหตุ: ถ้าหากซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดได้มีการติดตั้งไว้แล้ว, จะมีข้อความ No updates available หรือ The Most current update is being used แสดงขึ้นมา.

  2. จากเมนูของอุปกรณ์ิวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต ให้เลือกที่ Refresh Internet Content.

   หมายเหตุ
   :
   • ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำใน Android TV.
   • สำหรับ Blu-ray ให้ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเหล่านี้เพื่อเลือกที่ Refresh Internet Content:
   1. เลือกที่ Setup.
   2. เลือกที่ Resetting.
   3. เลือกที่ Initialize Personal Information.
   4. เลือกที่ OK.

  3. รีเซ็ตโมเด็มและเราท์เตอร์.
  4. ทำตามขั้นตอน Refresh Internet Content อีกครั้ง.
   หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำใน Android TV.
  5. รีเซ็ตอุปกรณ์ิวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการตั้งค่าให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน.

  หมายเหตุ: