หมายเลข ID หัวข้อ : 00125814 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

ไม่มีฟังก์ชั่น AirPlay ให้หลังการอัพเดตแอพพลิเคชั่น Apple iTunes.

    ถ้าหากฟีเจอร์ AirPlay ของลำโพงไม่สามารถพบได้หลังจากที่ทำการอัพเดตแอพพลิเคชั่น Apple iTunes, แสดงว่า ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย หรือ การปรับตั้ง Windows firewall ของท่านอาจจะป้องกันไม่ให้แอพพลิเคชั่น Apple iTunes ทำการสื่อสารกับภายนอกไว้.

    ให้ลองทำการเปลี่ยนการปรับตั้งความปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, ที่ควรจะสามารถอนุญาตให้เล่นแอพพลิเคชั่น Apple iTunes ของท่านได้ โดยการใช้ฟีเจอร์ AirPlay.