หมายเลข ID หัวข้อ : 00065496 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/06/2020

กล้องไม่สามารถเชื่อมต่อกับจุดแอ็คเซสพอยต์.

ไม่สามารถดำเนินการเชื่อมต่อกับจุดแอ็คเซสพอยต์ของ Wireless LAN ได้

  ให้ลองทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้เพื่อแก้ปัญหา.

  หมายเหตุ: วิธีการติดต่อสื่อสารโดย Wireless LAN (การติดต่อสื่อสารมาตรฐาน) จะรองรับ IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b.
  ไม่รองรับ IEEE 802.11a.

  • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารของ Wireless LAN Router สำหรับใช้เป็นแอคเซสพอยต์, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์หรือติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรง.
  • ให้ตรวจสอบว่า Wireless LAN Router สำหรับใช้เป็นแอคเซสพอยต์นั้นมีการเปิดไว้.
  • เมื่อมีสิ่งกีดขวาง เช่น กำแพง, ระหว่างกล้องและตัว Wireless LAN Router ที่ใช้เป็นแอคเซสพอยต์ หรือ มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อยู่ใกล้ในบริเวณนั้น, การรับสัญญาณอาจจะไม่มีเสถียรภาพได้. ให้จัดตำแหน่งของกล้องและตัว Wireless LAN Router ที่ใช้เป็นแอคเซสพอยต์ ให้เข้าใกล้กันมากยิ่งขึ้นเพื่อให้รับสัญญาณได้ดีขึ้นก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อกันแบบไร้สาย.
  1. เลือกวิธีการเชื่อมต่อปัจจุบันให้เป็นแอคเซสพอยต์.

   ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามวิธีการเชื่อมต่อที่ท่านเลือกใช้.

   • เมื่อทำการเชื่อมต่อโดย WPS Push: ให้ไปทำใน ขั้นตอนที่ 2.
   • เมื่อทำการเชื่อมต่อโดยการเลือก SSID จากรายการที่มีการลงทะเบียนด้วยวิธีการธรรมดา: ให้ไปทำใน ขั้นตอนที่ 3.
   • เมื่อทำการเชื่อมต่อโดยการใส่ SSID เข้าไปด้วยตนเอง: ให้ไปทำใน ขั้นตอนที่ 4.
  2. เมื่อทำการเชื่อมต่อโดย WPS Push

   ให้ตรวจสอบสองรายการต่อไปนี้.

   • ตรวจสอบว่า ปุ่ม push บนตัว wireless LAN router ที่ใช้เป็นแอคเซสพอยต์นั้น รองรับวิธีการแบบ WPS ได้หรือไม่.
    การเชื่อมต่อแบบไร้สายไม่สามารถจะทำได้ ถ้าหากปุ่ม push ไม่รองรับวิธีการทำงานแบบ WPS. ถ้าเป็นกรณีเช่นนี้, ให้ทำการลงทะเบียนตัวแอคเซสพอยต์เข้าไปด้วยตนเอง.
   • ตรวจสอบว่า วิธีการรักษาความปลอดภัยสำหรับตัวแอคเซสพอยต์มีการตั้งไว้เป็น WEP หรือไม่.
    เมื่อมีการตั้งค่าของวิธีการรักษาความปลอดภัยไว้เป็น WEP, จะไม่สามารถทำการลงทะเบียนแบบง่าย ๆ จากกล้องนั้นได้. ให้ตั้งไปเป็น WPA หรือ WPA2 สำหรับตัวแอคเซสพอยต์หรือทำการลงทะเบียนตัวแอคเซสพอยต์ด้วยตนเอง.

   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของวิธีการตรวจสอบว่า ปุ่ม Push นี้รองรับวิธีการแบบ WPS หรือ วิธีการแบบรักษาความปลอดภัย ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Wireless LAN หรือติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรง.
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของวิธีการเชื่อมต่อโดย WPS Push, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล้องของท่าน.
  3. เมื่อทำการเชื่อมต่อโดยการเลือก SSID จากรายการที่ทำการลงทะเบียนด้วยตนเอง

   หมายเหตุ: เมื่อฟังก์ชั่นต่าง ๆ เช่น SSID stealth หรือ Hidden SSID มีการเปิดการทำงานไว้ในการปรับตั้งของแอคเซสพอยต์, ตัว SSID นั้นอาจจะไม่มีแสดงขึ้นมาให้เห็นได้ในรายการ.
   ถ้าหาก SSID ไม่มีแสดงอยู่ในรายการ, ให้ลองทำการป้อน SSID นั้นเข้าไปเองเพื่อทำการลงทะเบียน.

   • จากรายการของ SSID ที่แสดงในกล้อง, ให้ตรวจสอบว่า SSID นั้นได้รับการเลือกไว้สำหรับแอคเซสพอยต์ของ wireless LAN router ที่จะทำการลงทะเบียนนั้นหรือไม่.
   • ให้ตรวจสอบว่า รหัสผ่าน (คีย์เข้ารหัส) นั้นถูกต้องแล้วสำหรับ SSID ที่จะทำการลงทะเบียน.
   • โดยทั่วไป, การปรับตั้งค่า IP address สามารถดำเนินการได้โดย Auto สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย. ในกรณีที่รายการต่อไปนี้มีการตั้งค่าไว้ใน wireless LAN router สำหรับแอคเซสพอยต์, ให้ปรับตั้งค่า IP address สำหรับรายการต่อไปนี้ด้วยตนเอง.
    • IP Address
    • Subnet Mask
    • Default Gateway

   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ใน SSIDs, รหัสผ่าน, หรือ วิธีการตรวจสอบของ IP address หรือ subnet mask เมื่อใช้วิธีการทำ ด้วยตนเอง, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์หรือติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรง.
  4. เมื่อทำการเชื่อมต่อโดยการป้อน SSID เข้าไปด้วยตนเอง

   • ตรวจสอบว่า SSID ที่ท่านป้อนเข้าไปและ SSID ของ wireless LAN router สำหรับแอคเซสพอยต์ที่จะทำการลงทะเบียนนั้นตรงกัน.
   • ตรวจสอบว่า วิธีการเข้ารหัสของโค้ด (WPA/WPE/None) หรือ รหัสผ่านนั้นถูกต้อง.
   • โดยทั่วไป, การปรับตั้งค่า IP address สามารถดำเนินการได้โดย Auto สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย. ในกรณีที่รายการต่อไปนี้มีการตั้งค่าไว้ใน wireless LAN router สำหรับแอคเซสพอยต์, ให้ปรับตั้งค่า IP address สำหรับรายการต่อไป ด้วยตนเอง.
    • IP Address
    • Subnet Mask
    • Default Gateway

   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ใน SSIDs, รหัสผ่าน, หรือ วิธีการตรวจสอบของ IP address หรือ subnet mask เมื่อใช้วิธีการทำด้วยตนเอง, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์หรือติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรง.
  5. เมื่อทำการเชื่อมต่อโดยการป้อน SSID เข้าไปด้วยตนเอง
  6. ให้ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของ MAC address filtering ใน wireless LAN router สำหรับแอคเซสพอยต์.

   การเข้าถึงจากตัวกล้องอาจถูกปฏิเสธ เนื่องจาก มีการเปิด MAC address filtering ไว้ใน Wireless LAN Router สำหรับแอคเซสพอยต์. ให้ตรวจสอบว่า มีการเปิด MAC address filtering ไว้ใน Wireless LAN Router อยู่หรือไม่. ถ้าหากมีการเปิดไว้, ให้ทำการลงทะเบียนค่า MAC address ของกล้องเข้าไปใน Wireless LAN Router นั้น.
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของวิธีการตรวจสอบ MAC address filtering, ให้อ้างอิงกับ คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์หรือติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรง.

   ทำการตรวจสอบค่า MAC address ของกล้องโดยวิธีการต่อไปนี้..

   ตัวอย่างเช่น: DSC-HX400
   • MENUImage(Wireless)→ Disp MAC Address.