หมายเลข ID หัวข้อ : 00255955 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/01/2021

ฉันจะป้อน การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเข้าไปเองได้อย่างไร? (Android 9.0 หรือ Android 10 หรือ Android 11)

  ใช้ได้กับ

  • Android 9.0 Pie
  • Android 10
  • Android 11

  วิธีแก้ปัญหา

  ถ้าการ ดาวน์โหลดแบบไร้สายของการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตล้มเหลว ท่านสามารถใส่การตั้งค่านี้เข้าไปได้เอง ก่อนที่ท่านจะใส่ การตั้งค่า อินเทอร์เน็ตเข้าไปเองนั้น ท่านจะต้องติดต่อกับ บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อขอ การตั้งค่าที่ถูกต้องกับการสมัครใช้งานของท่าน

  ถ้าต้องการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเข้าไปเอง

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > เครือข่าย และ อินเทอร์เน็ต (Network & Internet) > เครือข่ายมือถือ (Mobile network) > ขั้นสูง (Advanced) > ชื่อของแอคเซสพอยต์ (Access point names)
  2. แตะที่เครื่องหมายบวก (+) และใส่ชื่อของแอคเซสพอยต์
  3. แตะที่ ชื่อ (Name) และใส่ชื่อของโปรไฟล์เครือข่ายที่ท่านต้องการจะสร้าง จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK)
  4. แตะที่ APN และใส่ชื่อของแอคเซสพอยต์ จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK)
  5. ใส่ข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่จำเป็นจากบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน
  6. เมื่อท่านทำเสร็จแล้ว แตะที่ปุ่มเมนู (จุดแนวตั้งสามจุด) จากนั้นแตะที่ บันทึก (Save)

  ภาพรวม APN ใหม่ (New APN)

  • ชื่อ (Name) – ชื่อของ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน
  • APN – แอคเซสพอยต์ที่กำหนดโดยบริษัทผู้ให้บริการ
  • พร็อกซี่ (Proxy) – เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่ที่กำหนดโดยบริษัทผู้ให้บริการ ถ้าจำเป็น
  • พอร์ต (Port) – พอร์ตที่กำหนดโดยบริษัทผู้ให้บริการ ถ้าจำเป็น
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) – ชื่อ ผู้ใช้ที่ได้จากบริษัทผู้ให้บริการ ถ้าจำเป็น
  • รหัสผ่าน (Password) – รหัสผ่านที่ได้มาจากบริษัทผู้ให้บริการ ถ้าจำเป็น
  • เซิร์ฟเวอร์ (Server) – เซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดโดยบริษัทผู้ให้บริการ ถ้าจำเป็น หมายเหตุ! อย่าให้มีข้อผิดพลาดสำหรับเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่
  • MMSC – MMS Center / Server, ถ้าจำเป็น
  • MMS Proxy – Proxy server สำหรับ MMS, ถ้าจำเป็น
  • MMS Port – Port สำหรับ MMS, ถ้าจำเป็น
  • MCC – ID ที่กำหนดโดยบริษัทผู้ให้บริการ ถ้าหากค่าเหล่านี้ไม่มี การ์ดซิม (SIM card) ของท่านอาจจะบกพร่องหรือเก่าเกินไป
  • MNC – ID ที่กำหนดโดยบริษัทผู้ให้บริการ ถ้าหากค่าเหล่านี้ไม่มี การ์ดซิม (SIM card) ของท่านอาจจะบกพร่องหรือเก่าเกินไป
  • แบบของการรับรอง (Authentication type) – การรับรองที่กำหนด (PAP, CHAP), ถ้าจำเป็น
  • แบบของ APN (APN type) – ปกติจะตั้งเป็น "default" ถ้าบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านใช้ APN แบบอื่น กรุณาเปลี่ยนตามนั้น
  • โปรโตคอล APN (APN protocol)  – ปกติจะตั้งไปที่ IPv4 โดยค่าเริ่มต้น ถ้าบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านใช้โปรโตคอล APN แบบอื่น กรุณาเปลี่ยนตามนั้น
  • โปรโตคอลการโรมมิ่ง APN (APN roaming protocol) – ปกติจะตั้งไปที่ IPv4 โดยค่าเริ่มต้น ถ้าบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านใช้โปรโตคอล APN แบบอื่น กรุณาเปลี่ยนตามนั้น
  • Bearer – ชนิดของ Radio Access Technology (RAT) ที่ใช้ใน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • แบบของ MVNO (MVNO type) – แบบของ Mobile Virtual Network Operator (MVNO)
  • ค่าของ MVNO (MVNO value) – ข้อมูล Mobile Virtual Network Operator