หมายเลข ID หัวข้อ : 00262290 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/08/2021

ฟังก์ชั่นแชร์แบตเตอรี่ (Battery share) จะใช้ไม่ได้กับการชาร์จไฟแบบไร้สาย ฉันทำอะไรได้บ้าง?

    วิธีแก้ปัญหา

    ท่านไม่สามารถทำการชาร์จไฟกับอุปกรณ์อื่นได้ผ่านการชาร์จไฟแบบไร้สายเนื่องจากเงื่อนไขต่อไปนี้

    • ฟังก์ชั่นแชร์แบตเตอรี่ (Battery share) ไม่สามารถใช้ได้ในระหว่างการชาร์จไฟโทรศัพท์ Xperia ของท่าน
    • ถ้าหากท่านเริ่มทำการชาร์จไฟให้กับโทรศัพท์ Xperia ของท่านในระหว่างที่มีการใช้การแชร์แบตเตอรี่ (Battery share) ฟังก์ชั่นการแชร์แบตเตอรี่ (Battery share) จะหยุดทำงาน
    • ฟังก์ชั่นแชร์แบตเตอรี่ (Battery share) จะไม่เริ่มทำงานโดย อัตโนมัติแม้ว่าท่านจะหยุดการชาร์จไฟให้กับโทรศัพท์ Xperia ของท่านไปแล้วก็ตาม