หมายเลข ID หัวข้อ : 00246152 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2020

ฉันจะยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างไร (Android 10)

ฉันจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ให้ได้มากที่สุดได้อย่างไร

  ใช้ได้กับ

  • Android 10

  วิธีแก้ปัญหา

  ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่อุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้พลังงานแบตเตอรี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  ดูแลแบตเตอรี่

  • ใช้อุปกรณ์ชาร์จดั้งเดิมที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ Xperia ของคุณ
  • หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทำให้อุปกรณ์ของคุณร้อนเกินไป
  • หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์ไว้ในสภาวะแวดล้อมที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด
  • ชาร์จอุปกรณ์ของคุณให้มากเท่าที่จำเป็น หากคุณปล่อยให้อุปกรณ์ชาร์จเป็นเวลานานหลังจากชาร์จถึง 100% แล้ว แบตเตอรี่อาจเสียหาย
  • หลีกเลี่ยงการปล่อยให้แบตเตอรี่หมดเพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายและเป็นการลดความจุแบตเตอรี่
  • หากคุณกำลังจะจัดเก็บอุปกรณ์ของคุณเป็นระยะเวลานาน ให้ชาร์จเป็นอย่างน้อย 50% แล้วปิดเครื่อง

  เปิดฟีเจอร์แบตเตอรี่และการประหยัดพลังงาน

  • เปิด และตั้งค่าโหมด STAMINA
  • เปิด แบตเตอรี่แคร์ (Battery Care)
  • เปิด Adaptive Battery

  เลือกการตั้งค่าที่ใช้แบตเตอรี่น้อยลง

  • ลดระดับความสว่างของหน้าจอ
  • เปิดความสว่างแบบปรับได้เพื่อปรับระดับความสว่างของแสงที่มีให้เหมาะสมที่สุด
  • ตั้งเวลาสลีปก่อนที่หน้าจอจะดับลงให้สั้นลง
  • ปิดเสียงปุ่มกดและเสียงการล็อคหน้าจอ การชาร์จ และการสัมผัส
  • ปิดเสียงและการตอบสนองแบบสัมผัสสำหรับแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

  หลีกเลี่ยง หรือจำกัด กิจกรรมที่ใช้พลังงานสูง

  หากแบตเตอรี่หมดเร็ว ให้พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่สูง เช่น:

  • การใช้ GPS หรือแสดงการนำทางเป็นเวลานาน
  • สตรีมมิ่งและการดูวิดีโอและเพลง
  • การเล่นเกมที่มีการโต้ตอบสูงหรือมีการใช้กราฟิกมาก
  • การปล่อยสัญญาณ ("ฮอตสปอต")
  • การโทรศัพท์เมื่อคุณเดินทาง (เช่น ขณะอยู่ในรถ)
  • การใช้กล้องมาก
  • การใช้แอปเป็นระยะเวลานาน

  ปิดการเชื่อมต่อและบริการตำแหน่งที่อยู่ 

  • ปิด Bluetooth เมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน
  • ปิดข้อมูลมือถือ
  • ปิด Wi-Fi เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณใช้แบตเตอรี่ในขณะที่พยายามเชื่อมต่อในสถานที่ที่มีสัญญาณครอบคลุมน้อย
  • เปิด โหมดใช้งานบนเครื่องบิน เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณใช้แบตเตอรี่ในขณะที่พยายามเชื่อมต่อในสถานที่ที่มีสัญญาณครอบคลุมน้อย

  คำแนะนำอย่างละเอียด

  วิธีเปิดโหมด STAMINA

  1. ค้นหาและแตะ Settings (การตั้งค่า)> Battery (แบตเตอรี่)> STAMINA mode(โหมด STAMINA)
  2. แตะที่ TURN ON NOW(เปิดเลย) หรือ กำหนดตารางเวลา ตามความต้องการของคุณ

  วิธีเปิด แบตเตอรี่แคร์ (Battery Care)

  1. ค้นหาและแตะ Settings (การตั้งค่า)> Battery (แบตเตอรี่)> Battery Care(แบตเตอรี่แคร์)
  2. แตะสวิตช์ด้านข้าง Use Battery Care(ใช้ แบตเตอรี่แคร์) เพื่อเปิดฟีเจอร์

  วิธีเปิด Adaptive Battery

  1. ค้นหาและแตะ Settings (การตั้งค่า)> Battery (แบตเตอรี่)> Adaptive Battery.
  2. แตะสวิตช์ด้านข้าง Use Adaptive Battery(ใช้ Adaptive Battery) เพื่อเปิดฟีเจอร์

  วิธีลดระดับความสว่างของหน้าจอ

  1. ค้นหาแล้วแตะ Settings (การตั้งค่า)> Display (จอแสดงผล)> Brightness level(ระดับความสว่าง)
  2. ลากแถบเลื่อนเพื่อลดระดับความสว่าง

  วิธีเปิด ปรับความสว่างอัตโนมัติ

  1. ค้นหาแล้วแตะ Settings (การตั้งค่า)> Display (จอแสดงผล)> Adaptive brightness(ปรับความสว่างอัตโนมัติ)
  2. แตะสวิตช์ด้านข้าง Adaptive brightness(ปรับความสว่างอัตโนมัติ) เพื่อเปิดฟีเจอร์

  วิธีตั้งเวลาสลีปของจอแสดงผล

  1. ค้นหาแล้วแตะ Settings (การตั้งค่า)> Display (จอแสดงผล)> Sleep(สลีป)
  2. เลือก เวลาสลีป

  วิธีปิดเสียงปุ่มกดและเสียงการล็อคหน้าจอ การชาร์จ และการสัมผัส

  1. ค้นหาแล้วแตะ Settings (การตั้งค่า)> Sound (เสียง)> Advanced(ขั้นสูง)
  2. แตะสวิตช์ด้านข้าง Dial pad tones(เสียงปุ่มกด) เพื่อปิดฟีเจอร์
  3. แตะสวิตช์ด้านข้าง Screen-locking sounds(เสียงการล็อคหน้าจอ) เพื่อปิดฟีเจอร์
  4. แตะสวิตช์ด้านข้าง Charging sounds and vibration เพื่อปิดฟีเจอร์
  5. แตะสวิตช์ด้านข้าง Touch sounds(เสียงการแตะสัมผัส) เพื่อปิดฟีเจอร์

  วิธีปิดเสียงและการตอบรับแบบสัมผัสสำหรับแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

  1. ค้นหาแล้วแตะ Settings (การตั้งค่า)> System (ระบบ)> Languages & input (ภาษาและการป้อนข้อมูล)> On-screen keyboard (แป้นพิมพ์บนหน้าจอ)> Gboard > Preferences
  2. แตะสวิตช์ด้านข้าง Sound on keypress(เสียงเมื่อกดปุ่ม) เพื่อปิดฟีเจอร์
  3. แตะสวิตช์ด้านข้าง Haptic feedback on keypress(การตอบสนองการสัมผัสเมื่อกดปุ่ม) เพื่อปิดฟีเจอร์

  วิธีปิด Bluetooth

  1. ค้นหาแล้วแตะ Settings (การตั้งค่า)> Device connection (การเชื่อมต่ออุปกรณ์)> Connection preferences (ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ)> Bluetooth
  2. แตะสวิตช์ด้านข้าง On (เปิด) เพื่อปิดฟีเจอร์

  วิธีปิดข้อมูลมือถือ

  1. ค้นหาแล้วแตะ Settings (การตั้งค่า)> Network & Internet (เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)> Mobile network(เครือข่ายมือถือ)
  2. แตะสวิตช์ด้านข้าง Mobile data (ข้อมูลมือถือ) เพื่อปิด

  วิธีปิด Wi-Fi

  1. ค้นหาแล้วแตะ Settings (การตั้งค่า)> Network & Internet(เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)
  2. แตะสวิตช์ด้านข้าง Wi-Fi เพื่อปิด

  วิธีเปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน

  1. ค้นหาแล้วแตะ Settings (การตั้งค่า)> Network & Internet(เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)
  2. แตะสวิตช์ด้านข้าง Airplane modeโหมดใช้งานบนเครื่องบิน เพื่อเปิดฟีเจอร์