หมายเลข ID หัวข้อ : 00253918 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/03/2021

รูปภาพ HEIF ที่ถ่ายไว้ด้วยกล้องไม่สามารถเล่นใน สมาร์ทโฟนได้

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ทั้ง 8 บิตและ 10 บิต มีการกำหนดไว้สำหรับ ฟอร์แมท HEIF แต่กล้องนี้ใช้ ฟอร์แมท 10-บิต HEIF เพื่อให้มี ภาพคุณภาพสูงขึ้น แม้ ฟอร์แมท 10-บิต HEIF จะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้โดย ISO ไม่สามารถเล่นใน สมาร์ทโฟนและ อุปกรณ์อื่น ๆ จำนวนมากที่รองรับ ฟอร์แมท 8-บิต HEIF ได้ (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2563)

    ถ้าต้องการเล่น รูปภาพ 10-บิต HEIF ที่ถ่ายด้วยกล้องนี้ บนสมาร์ทโฟน ให้ลองทำการแปลงไปเป็นไฟล์ JPEG หรือ TIFF บนเครื่อง คอมพิวเตอร์โดยใช้ ตัวแปลง HEIF ก่อนที่จะ ถ่ายโอนไปให้ สมาร์ทโฟน