หมายเลข ID หัวข้อ : 00249781 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/09/2020

หลังการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบทีวีรีโมทคอนโทรลไม่ทำงานหรือทีวีไม่ตอบสนองกับรีโมทคอนโทรล

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

  ปัญหานี้สามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้าหาก การตั้งค่า Service Replacement มีการตั้งไปที่ ON ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหา

  1. ถอดสายทั้งหมดออก (ยกเว้นสายไฟ AC ) และ อุปกรณ์อื่น ๆ จากทีวี
  2. ถอดสายไฟ AC ออก แล้วเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่
  3. เปลี่ยน การตั้งค่า Service Replacement ไปเป็น Off:
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมท
   2. เลือกที่ Settings
   3. เลือกที่ การตั้งค่าระบบ (System Settings)
   4. เลือกที่ Channel Setup
   5. เลือกที่ Digital Setup
   6. เลือกที่ Technical Setup
   7. เลือกที่ Service Replacement และตั้งไปที่ OFF

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่สามารถเปลี่ยน การตั้งค่า Service Replacement ไปที่ OFF ด้วยเหตุผลบางอย่าง ให้ทำการ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน แทน