หมายเลข ID หัวข้อ : 00249242 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2020

เครื่องบันทึก IC (IC Recorder) เริ่มการทำงานช้า หรือใช้เวลาในการอัปเดตข้อมูลเป็นเวลานาน

  เนื่องจาก เครื่องบันทึก IC (IC Recorder) จะทำการอัปเดตฐานข้อมูลเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา อาจจะใช้เวลายาวนานขึ้นในการเริ่มทำงานถ้าหากต้องมีข้อมูลที่บันทึกไว้จำนวนมาก 

  เพื่อที่จะทำการลดเวลาเริ่มต้นการทำงานของเครื่องบันทึกนี้ ให้ย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์บางอันไปไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปให้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่านได้มากพอ เพื่อลดเวลาการเริ่มต้นทำงาน ท่านจะต้องเปิด เครื่องบันทึกนี้ไว้ล่วงหน้านาน ๆ ก่อนที่ท่านจะใช้งานจริง

  ตารางด้านล่างนี้แสดงเวลาโดยประมาณในการ อัปเดตฐานข้อมูล:

  จำนวนของไฟล์หรือโฟลเดอร์เวลาโดยประมาณ
  2,500ประมาณ 3 นาที
  5,000ประมาณ 6 นาที

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับฟอร์แมทของไฟล์ อาจจะใช้เวลายาวนานกว่าที่ประมาณไว้ได้