หมายเลข ID หัวข้อ : 00248092 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/02/2022

วิธีการใช้งาน Sound Bar โดยใช้รีโมทคอนโทรลทีวี

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ หมวดและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ (Applicable Products and Categories) ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้

  ท่านสามารถใช้งาน Soundbar โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี เมื่อเชื่อมต่อผ่านสาย HDMI และมีการเปิดฟังก์ชัน Control for HDMI ไว้ คำแนะนำต่อไปนี้สามารถใช้กับรีโมทคอนโทรลของทีวีได้:

  • ปิดเปิดเครื่อง (Power On/Off) - ท่านสามารถ เปิด (On) หรือ ปิด (Off) ทีวี และ Soundbar ให้ เปิด หรือ ปิด พร้อมกันได้

  • ปรับระดับเสียง (Volume) - ท่านสามารถปรับระดับเสียงของ Soundbar เมื่อเครื่องมีการเลือกไว้ในการตั้งค่าเอาต์พุตของออดิโอของทีวี

  ถ้า Sound Bar ไม่เปิดขึ้นมาพร้อมกับทีวี ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ฟังก์ชัน HDMI CEC (Consumer Electronics Control) มีการเปิดการทำงานไว้ทั้งใน Sound Bar และทีวีแล้ว สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว
   • สำหรับการตั้งค่า Sound Bar ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ฟังก์ชัน Control for HDMI ได้มีการตั้งไว้ที่ เปิด (ON) แล้ว
   • ถ้าทีวีของท่านเป็น BRAVIA, ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ฟังก์ชัน BRAVIA Sync ได้มีการตั้งไว้ที่ ON แล้ว
    หมายเหตุ: ถ้าทีวีของท่านเป็นทีวีอื่นที่ไม่ใช่ BRAVIA, ชื่อของฟังก์ชันจะแตกต่างออกไป ในทีวีของท่าน ค้นหาการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน HDMI CEC และตั้งไปที่ เปิด (ON)
  2. ปิดเครื่องทั้งทีวีและ Sound Bar ลงไป
  3. เปิดทีวีโดยใช้ รีโมทคอนโทรลของทีวี
  4. เปิด Sound Bar โดยใช้รีโมทคอนโทรล Sound Bar
  5. ปิดเครื่องทั้งทีวีและ Sound Bar ลงไป โดยใช้รีโมทคอนโทรลทีวี เมื่อทีวีและ Sound Bar สามารถปิดพร้อมกันได้แล้ว ท่านก็จะสามารถปิดและปิดเครื่องทั้งสองได้ในครั้งต่อไป