หมายเลข ID หัวข้อ : 00235020 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ไม่สามารถเปิด หรือปิด ทีวีโดยใช้ตัว รีโมทคอนโทรลของอุปกรณ์ภายนอกได้ เช่น เครื่อง Soundbar เครื่องบันทึก หรือ กล่องเซ็ตท็อปบอกซ์

  ตรวจเช็คดูว่าทีวีสามารถสั่งงานได้เป็นปกติหรือไม่ โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรลที่ให้มาของทีวี ถ้าหากทีวีตอบสนองต่อ รีโมทคอนโทรลที่ให้มา ในการเปิด และ ปิด ทีวีได้ แสดงว่าทีวีนั้นทำงานเป็นปกติ

  เมื่อเราทราบว่าทีวีทำงานได้เป็นปกติกับตัวรีโมทของตัวเองได้ ถ้าหากตัวรีโมทของอุปกรณ์ภายนอกไม่สามารถจะทำการ เปิด หรือ ปิด ทีวีได้ ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เล็ง ตัวส่ง IR ของตัวรีโมทของ อุปกรณ์ภายนอกชี้ไปที่ตัวเซนเซอร์ IR ของทีวีแล้ว
   หมายเหตุ: อ้างอิงกับ คู่มือของทีวี และคู่มือของ อุปกรณ์ ภายนอก (หรือติดต่อกับส่วนสนับสนุนลูกค้า) สำหรับตำแหน่งที่แน่นอนของตัว เซนเซอร์ IR และ ตัวส่ง IR

  • ตรวจเช็คดูคู่มือของอุปกรณ์ภายนอก หรือติดต่อกับส่วนสนับสนุนลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ภายนอกนั้นทำงานได้ถูกต้อง และดูว่าสามารถรองรับฟังก์ชัน CEC (Consumer Electronics Control) ของอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่ได้หรือไม่
   หมายเหตุ: ฟังก์ชัน CEC อาจจะไม่ได้รับการรองรับจากอุปกรณ์ภายนอก อาจจะไม่ทำงานได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากปัญหาของซอฟต์แวร์ หรือถ้าหากรีโมทหรือ อุปกรณ์ภายนอกนั้นทำงานผิดปกติ