หมายเลข ID หัวข้อ : 00230387 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/05/2020

การเล่นเพลงไม่กลับมาเล่นต่อให้ แม้จะใส่ชุดหูฟังไร้สายอีกครั้ง

  ในกรณีต่อไปนี้ การเล่นเพลงไม่กลับมาเล่นต่อให้ แม้จะสวมใส่ชุดหูฟังไร้สายอีกครั้ง

  • ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์มือถือ การเล่นอาจจะไม่กลับมาเล่นต่อให้ แม้จะสวมใส่ชุดหูฟังอีกครั้ง
   ในกรณีนี้ ให้กดปุ่มเล่นที่ชุดหูฟัง หรือที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
    
  • การเล่นเพลงไม่กลับมาเล่นต่อให้ แม้จะสวมใส่ชุดหูฟังไร้สายอีกครั้ง หลังจากที่ถอดเครื่องทั้งด้านซ้ายและด้านขวาออก
   หากต้องการให้เล่นเพลงต่อ ให้กดที่ปุ่มเล่นบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้น
   หมายเหตุ: เมื่อถอดออกเพียงเครื่องเดียว (ด้านซ้าย หรือ ด้านขวา) ชุดหูฟังจะหยุดการเล่นเพลงไว้ชั่วคราว เมื่อสวมใส่ตัวเครื่องเข้าไปอีกครั้ง ชุดหูฟังจะกลับมาเล่นเพลงต่อให้