หมายเลข ID หัวข้อ : 00230012 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/05/2020

ประจุแบตเตอรี่ของกล่องสำหรับชาร์จไฟหมดลงไปอย่างเฉียบพลัน

    กล่องสำหรับชาร์จไฟ จะมีการใช้พลังงานเมื่อมีการใส่เครื่องเข้าไปและมีการเปิดฝาของกล่องไว้ 

    ในระหว่างที่ฝาเปิดอยู่ ตัวเครื่องที่ใส่เข้าไปจะอยู่ในโหมดแสตนด์บาย และจะสามารถทำการรีเซ็ตได้

    ถ้าหากท่านไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ ให้ปิดฝาเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้กำลังงาน