หมายเลข ID หัวข้อ : 00224296 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021

ปุ่มบางปุ่มจะตอบสนองหรือไม่ตอบสนอง เมื่อใช้ตัวรีโมตคอนโทรล

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น กรุณาตรวจเช็คที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ ของหัวข้อนี้

    สำหรับปัญหารีโมตคอนโทรลอื่นๆ ให้อ้างอิงกับ รีโมตคอนโทรลทีวีไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หรือไม่ตอบสนองใดๆเลย

    ตัวรีโมตคอนโทรลของทีวีเหล่านี้ โดยพื้นฐานแล้วจะใช้การสื่อสารทาง Bluetooth ดังนั้นท่านจึงสามารถเปลี่ยนช่องสัญญาณหรือระดับโวลลุ่มได้โดยไม่ต้องเล็งไปที่ทีวี 
    แต่จะมีบางกรณีที่ใช้การสื่อสารด้วยอินฟราเรดในตัวรีโมตเช่นการเปิดทีวี 
    ในกรณีนี้ ท่านจำเป็นต้องเล็งตัวรีโมตคอนโทรลไปที่ทีวี