หมายเลข ID หัวข้อ : 00224296 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

ปุ่มบางปุ่มจะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองได้ เมื่อใช้ตัวรีโมทคอนโทรล

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีเหล่านี้ โดยพื้นฐานแล้วจะใช้การสื่อสารทาง Bluetooth, ดังนั้นท่านจึงสามารถเปลี่ยนช่องสัญญาณหรือระดับโวลลุ่มได้โดยไม่ต้องเล็งไปที่ทีวี 
มีบางฟังก์ชัน เช่นการเปิดทีวีของท่่านที่ใช้อินฟราเรด และสำหรับฟังก์ชันต่าง ๆ เหล่านี้ ท่านจำเป็นต้องเล็งตัวรีโมทนั้นไปที่ทีวีของท่าน