หมายเลข ID หัวข้อ : 00224296 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

ปุ่มบางปุ่มจะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองได้ เมื่อใช้ตัวรีโมทคอนโทรล

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีเหล่านี้ โดยพื้นฐานแล้วจะใช้การสื่อสารทาง Bluetooth, ดังนั้นท่านจึงสามารถเปลี่ยนช่องสัญญาณหรือระดับโวลลุ่มได้โดยไม่ต้องเล็งไปที่ทีวี 
แต่จะมีบางกรณีที่ใช้การสื่อสารด้วยอินฟราเรดในตัวรีโมทเช่นการเปิดทีวี 
ในกรณีนี้, ท่านจำเป็นต้องเล็งตัวรีโมทคอนโทรลไปที่ทีวี